Skip to main content
BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis

 

Įmonėje yra įdiegta antikorupcinė vadybos sistema pagal LST ISO 37001:2016 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standartą. Įgyvendindama antikorupcines priemones, įmonė atsižvelgia į suinteresuotų šalių t.y. LR susisiekimo ministerijos, išorės organizacijų, veikiančių antikorupcijos srityse, darbuotojų, veiklos partnerių, priežiūros institucijų lūkesčius.

„Oro navigacijoje“ galioja įmonės parengta Korupcijos prevencijos politika taikoma visiems darbuotojams ir leidžianti veiklą tiek viduje, tiek išorėje vykdyti laikantis aukščiausių etikos standartų. Įmonėje netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir skubiai pašaliname spragas teisės aktuose, procedūrose ir kitose srityse. Taip pat didiname darbuotojų veiksmų sąmoningumą, siekiant užkirsti kelią galimai korupcijai. Ši Politika taip pat galioja ir visoms „Oro navigacijos“ suinteresuotoms šalims.

Pagal poreikį, kasmet vykdome darbuotojų korupcijos tolerancijos apklausos analizę, teikiame tikslines konsultacijas (rekomendacijas) atskiriems darbuotojams ir padaliniams. Taip įmonės viduje skatiname etišką elgesį ir verslą, vertiname rizikas bei kontroliuojame sklandų vidinį korupcijos kontrolės mechanizmų diegimą ir tobulinimą.

Taip pat reguliariai, siekdami pritaikyti gerąsias praktikas įmonės antikorupcijos valdyme, dalyvaujame įvairiuose su šia tema susijusiuose seminaruose ir kitų subjektų organizuojamuose renginiuose. 

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą „Oro navigacijoje“ atsakingi darbuotojai:

  • Antikorupcinės atitikties vykdytojas: Žygimantas Jakonis, el. paštas jakonis.z@ans.lt, tel. 8 706 94555.
  • Korupcijos prevencija: Donatas Dačkevičius, Jordana Šablinska.

[[#ex]]

Pasitikėjimo linija: pranešk apie korupciją

„Oro navigacija“ savo veiklą siekia vykdyti pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo ir dorumo standartais, todėl būsime dėkingi, jei pranešite apie pastebėtus pažeidimus ar išsakysite įtarimus dėl jų.

Pasitikėjimo linija – tai galimybė anonimiškai pranešti apie pastebėtus „Oro navigacijos“ darbuotojų ar veiklos partnerių teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei, esant poreikiui, atskleidimą. Galimi pažeidimai nurodyti Antikorupcijos politikoje, Etikos kodekse, Lygių galimybių politikoje.

Raginame pranešti apie:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  • administracinį nusižengimą;
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
  • kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su „Oro navigacija“.

Visi per įmonės Pasitikėjimo liniją gaunami pranešimai nagrinėjami ir apibendrintos ataskaitos apie juos viešinamos tik teisės aktų nustatyta tvarka. Pranešimus apie pažeidimus gali teikti esami ir buvę „Oro navigacijos“ darbuotojai ar kiti asmenys, turintys šios informacijos.

Pranešimų konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

Kaip galiu pranešti?

Vidiniu kanalu: 

Pranešti išoriniu kanalu (kitoms įstaigoms) užpildant pranešimų formą: 

Teisinės apsaugos priemonės pranešimą pateikusiam asmeniui

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės, remiantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  • Asmuo, kuris pateikė informaciją apie pažeidimą per įmonės vidinį kanalą, turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą, jei jam yra daromas neigiamas poveikis, susijęs su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu. Toks asmuo gali būti pripažintas pranešėju ir teisės aktų nustatyta tvarka jam gali būti taikomos apsaugos priemonės.
  • Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, pranešėjas ar jų šeimos nariai, giminaičiai, kolegos ir kt. dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą.  

Kai informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo pateikia informaciją, susijusią su komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, banko paslaptimi, įstaigos konfidencialia informacija ar informacija apie privatų asmens gyvenimą, šis informacijos pateikimas nelaikomas tokios paslapties ar informacijos atskleidimu, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.

Konsultacijos

Asmenys, svarstantys teikti ar pateikę informaciją apie pažeidimą, dėl galimo ar daromo neigimo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali kreiptis konsultacijos į:


Korupcijos prevencijos politika

Šia Politika nustatyti bendrieji korupcijos prevencijos principai, kuriais vadovaujasi Įmonė, šios politikos formavimo priemonės, galimos korupcijos formos bei jų prevencijos būdai, darbuotojų atsakomybė.


Antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo metu siekiama nustatyti jais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsniu, įmonėje atliekamas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas. Įmonės parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka už antikorupciją paskirti atsakingi darbuotojai, kurie vadovaujasi  Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo".


Korupcijos pasireiškimo tikimybė


Viešųjų ir privačių interesų derinimas 

Viena iš priemonių, padedanti išvengti viešųjų ir privačių interesų konfliktų yra privačių interesų deklaravimas. Darbuotojų, kurie vykdydami savo funkcijas privalo deklaruoti privačius interesus, pareigybių sąrašas pateiktas Įmonės patvirtinto Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašo 1 priede. Privačių interesų deklaracija turi būti pildoma elektroninėmis priemonės per privačių interesų registrą (PINREG), esantį Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto tinklapyje.


Teisės aktai


Dovanų politika

„Oro navigacijoje“ vadovaujantis korupcijos prevencijos principais visas gautas dovanas įtraukiame į dovanų registrą, o dovanų grąžinimas dovanos teikėjui vykdomas vadovaujantis dovanų politikos aprašo nuostatomis. Todėl, jeigu norite mums atsidėkoti – tiesiog pasakykite „Ačiū“. Dėkojame jums už supratingumą!


Asmenų siekiančių eiti (einančius) pareigas patikrinimas

Vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 punktu, AB „Oro navigacija“ patvirtino pareigas, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašą:

  Pareigybės pavadinimas Asmens, skiriančio į pareigas, pareigybės pavadinimas
1. AB „Oro navigacija“ generalinis direktorius Valdybos pirmininkas 
2. Departamento vadovas Generalinis direktorius
3. Departamento vadovo pavaduotojas Generalinis direktorius
4. Saugos ir kokybės skyriaus vadovas Generalinis direktorius
5. Vidaus audito tarnybos vadovas Generalinis direktorius
6. Teisės, rizikų ir atitikties valdymo skyriaus vadovas Generalinis direktorius
7. Personalo skyriaus vadovas Generalinis direktorius
8 Komunikacijos vadovas Generalinis direktorius
9. Asmuo laikinai skiriamas į šio sąrašo 2–8 punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens. Generalinis direktorius

[[#ex]]

Atnaujinimo data: 2024-04-17 05:01:01