El. parduotuvė

Privatumo politika

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS VARTOTOJŲ 

PRIVATUMO POLITIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės įmonės „Oro navigacija“ elektroninės parduotuvės vartotojų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia valstybės įmonės „Oro navigacija“ (Įmonės rekvizitai: juridinio asmens kodas 302583106, registruotos buveinės adresas – Rodūnios kelias 2, Vilnius, LT – 08242, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – info@ans.lt , telefono numeris +370 706 94 502) (toliau – Įmonė) renkamą  ir naudojamą informaciją, jos rinkimo būdus, šaltinius, pirkėjų teises, asmens duomenų apsaugos priemones ir atsakomybę, pažeidus šios informacijos saugumą.

2. Asmens duomenys, kurie yra pateikiami Įmonės elektroninei parduotuvei, esančiai adresu www.ans.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) ar jos surenkami, yra valdomi Įmonės.

3. Privatumo politika yra taikoma bet kuriai Įmonės teikiamai elektroninei paslaugai, nesvarbu kokius įrenginius Pirkėjas naudoja prisijungimui prie Elektroninės parduotuvės.

4. Įmonė gali pasitelkti kitus asmenis Pirkėjų asmens duomenų tvarkymui ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis Privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

5. Asmens duomenys Įmonėje tvarkomi laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų duomenų apsaugos reikalavimų.

6. Apibrėžtys:
6.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (asmens duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
6.2. Asmens duomenų apsaugos pareigūnas –  Įmonėje generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už asmens duomenų apsaugai keliamų reikalavimų įgyvendinimą Įmonėje, bei konsultacijų teikimą Įmonės darbuotojams asmens duomenų apsaugos klausimais ir šių klausimų sprendimą. Kontaktinis asmuo – Saugumo skyriaus atitikties stebėsenos specialistas, el. paštas duomenuapsauga@ans.lt.
6.3. Asmens duomenų valdytojas – Įmonė, kuri nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones bei įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų subjekto pateiktos asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą asmens duomenų subjektui naudojantis Įmonės teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.
6.4. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir / ar aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
6.5. Asmens duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Elektronine parduotuve ir Įmonės teikiamomis elektroninėmis paslaugomis (toliau – Pirkėjas).
6.6. Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose.
 

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

7. Renkama informacija.
7.1. Įmonė tvarko šiuos asmens duomenis: Pirkėjo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, adresą, kuriuo nurodyta pristatyti prekes, pirkimų ir užsakymų istoriją, Pirkėjo užklausų ir nusiskundimų istoriją, kitus duomenis, kuriais Pirkėjas savanoriškai pasidalino lankydamasis Elektroninėje parduotuvėje.
7.2. Sąrašas, nurodytas Privatumo politikos 7.1 p., nėra baigtinis. Norint pasiekti šioje Privatumo politikoje nustatytus tikslus, Įmonei gali prireikti surinkti papildomos informacijos. Dalis aukščiau pateiktų asmens duomenų yra surenkami iš Pirkėjų tiesiogiai – duomenys, Pirkėjui susikūrus savo paskyrą, ir (ar) prisijungus prie elektroninės parduotuvės. Kita dalis asmens duomenų surenkama netiesiogiai – Pirkėjo tinklo ir vietos duomenys. Asmens duomenys taip pat gali būti renkami, kai Pirkėjo sutikimu Įmonei duomenis perduoda kiti juridiniai asmenys.

8. Asmens duomenų saugojimas:
8.1. Pirkėjo asmeninė informacija saugojama ne ilgiau negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti. Asmens duomenys bus ištrinti atsiradus vienam iš šių veiksmų: Pirkėjui ištrynus savo vartotojo paskyrą arba Pirkėjui neprisijungus prie paskyros 2 metus, arba duomenims tapus nebereikalingais ar nebeaktualiais Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.
8.2. Ilgesnis negu nustatyta privatumo politikos 8.1 p. Pirkėjo asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik esant pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos (dėl kurios yra atliekamas tyrimas) arba kai Pirkėjo duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui ar esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

9. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai:
9.1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti reikalavimai;
9.2. Sutartyje su Pirkėju sudarytoje sutartyje numatytos teisės ir pareigos;
9.3. Įmonės teisėtų interesų įgyvendinimo pagrindai (tiekti Pirkėjams prekes, valdyti Elektroninę parduotuvę ir kt.).

10. Asmens duomenų naudojimo tikslai:
10.1. siekiant tinkamai suteikti užsakytas paslaugas;
10.2. siekiant užtikrinti funkcionalią, efektyvią ir Pirkėjų poreikius atitinkančią Elektroninę parduotuvę;
10.3. siekiant užtikrinti sklandų Elektroninės parduotuvės ir tinklalapio administravimą (pavyzdžiui, siunčiant prisijungimo prie paskyros duomenų priminimus, pranešant apie mūsų tinklalapio laikiną neveikimą, kitus trikdžius, ir kt.);
10.4. atsakymų į Pirkėjų užklausas, prašymus pateikimui laiku ir kokybiškai;
10.5. aktualios informacijos pateikimui Pirkėjui;
10.6. galimybė susisiekti su Pirkėju dėl bet kokios Pirkėjo pateiktos informacijos;
10.7. galimybė vykdyti statistinę ir kitą analizę, kurios dėka nuolat tobulinami tinklalapio ir Elektroninės parduotuvės turinys bei teikiamos paslaugos;
10.8. kitiems tikslams, kurie atskleidžiami  Pirkėjui, jam pateikus asmens duomenis.

11. Duomenų perdavimas:
11.1. Įmonė be Pirkėjo atskiro sutikimo Pirkėjo asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus kai tai būtina teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
 

III SKYRIUS

PIRKĖJŲ TEISĖS

12. Pirkėjams suteikiamos šios teisės, susijusios su jų asmens duomenų apsauga:
12.1. teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
12.2. teisė reikalauti, kad Įmonė nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius su Pirkėju susijusius asmens duomenis;
12.3. teisė reikalauti, kad Įmonė perduotų visą ar dalį Pirkėjo pateiktos informacijos Pirkėjui ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yra technologiškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);
12.4. teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas, pavyzdžiui, kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai;
12.5. teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;
12.6. teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir tam yra teisinis pagrindas.

13. Norėdami įgyvendinti savo teises, Pirkėjai kviečiami siųsti užklausą Asmens duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu duomenuapsauga@ans.lt. Įmonė informuoja, kad kilus abejonėms dėl Pirkėjo tapatybės Įmonė gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai identifikuotų Pirkėją.

14. Asmens duomenų apsaugos pareigūnas gavęs Pirkėjo užklausą ir įvertinęs jo turinį ir klausimo apimtį ne vėliau kaip per 5 d. d. susisieks su Pirkėju ir jį informuos apie jo teisių įgyvendinimo terminus, teisines ir technines galimybes.

15. Pirkėjai, kurių teisės buvo galimai pažeistos, turi teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Įmonė rekomenduoja prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai susisiekti su Asmens duomenų apsaugos pareigūnu Įmonėje, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

16. Įmonė, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Pirkėjų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

17. Įmonė įvertinusi riziką ir nustačiusi duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali sukelti didelį pavojų asmenims, nedelsdama apie tai informuoja Pirkėjus.

18. Įmonė už duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali sukelti didelį pavojų asmenims atsako Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

19. Įmonė rekomenduoja Pirkėjams papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių, tokių kaip: neatskleisti prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų tretiesiems asmenims, pasirinkti slaptažodį, sudarytą bent iš 8 simbolių, vengti to paties slaptažodžio naudojimo skirtinguose tinklalapiuose internete bei atnaujinti savo kompiuterio ar kito išmaniojo įrenginio programinę įrangą ir pasirūpinti antivirusine apsauga.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Privatumo politika gali būti Įmonės atnaujinama. Įmonė informuos Pirkėjus apie atliktus atnaujinimus savo tinklalapyje. Pirkėjai, tęsdami naudojimąsi Elektronine parduotuve po padarytų Privatumo politikos atnaujinimų, išreiškia ir sutikimą dėl atliktų pakeitimų.

21. Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo tinklalapyje dienos.

_____________________

 

 Puslapis atnaujintas: 2018-06-01

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460