SE Oro Navigacija

Dėl balandžio 20 d. incidento, panašių incidentų Europoje ir „Oro navigacijoje“ taikomų saugos priemonių (papildyta)

Informuojame, kad „Oro navigacijoje" atliktas vidinis tyrimas dėl balandžio 20 d. įvykio aplinkybių. Atlikus tyrimą, nustatytos priežastys ir pateiktos rekomendacijos, kaip tokių incidentų išvengti ateityje.

Faktinės aplinkybės. „Oro navigacijos“ atlikto vidinio tyrimo išvados rodo, kad balandžio 20 d. Lietuvos oro erdvėje įvyko incidentas, kurio metu tarp dviejų orlaivių nebuvo išlaikytas nustatytasis skirstymo minimumas. Suveikus abiejų orlaivių susidūrimų ore vengimo sistemoms (ACAS), jų įgulos gavo ACAS patariamuosius sprendimus susidūrimui išvengti (angl. – Resolution Advisory, RA). Vykdant patariamuosius nurodymus, viena iš įgulų gavo kitą sistemos pranešimą - susidūrimui su trečiu orlaiviu išvengti.

Dėl sėkmingų sistemos ir žmonių sprendimų didesnių incidentų buvo išvengta.

Pagal Europos Sąjungoje naudojamą aviacijos incidentų tyrimo metodiką, minėtas įvykis nėra priskirtinas nei prie avarijų, nei prie pavojingų incidentų.

Dėl incidento. Incidento sunkumo laipsnį lemia keli parametrai, kurie įvertinami tyrimo metu. Vienas jų - nustatyto skirstymo minimumo (atstumo) pažeidimo dydis, kuris nagrinėjamu atveju nebuvo toks, kad atitiktų pavojingo incidento laipsnį. Kitas veiksnys - susiklosčiusios situacijos valdymas tiek iš skrydžių vadovo, tiek iš piloto pusės. Nagrinėjamu atveju, įvykus skirstymo minimumo pažeidimui, situacija ištaisomųjų veiksmų etape buvo pakankamai valdoma tiek skrydžių vadovo, tiek pilotų, todėl rizikos laipsnis nesiekia pavojingo incidento.

Skirstymo minimumas - nustatytas mažiausias vertikalus arba horizontalus atstumas tarp valdomų orlaivių, jeigu oro eismas valdomas pasitelkiant radarą.
Jeigu radaras nenaudojamas, skirstymo minimumas nustatomas atskiriant orlaivius laiko intervalais ir vadovaujantis pilotų pranešimais apie jų buvimo vietą.

Dėl darbuotojo. Vidinio tyrimo metu nustatyta, kad nusiskundimų dėl sveikatos būklės nei prieš pamainą, nei pamainos metu skrydžių vadovas neturėjo, poilsiui skirtą pertraukų laiką įvertino kaip pakankamą.

Apie panašius incidentus Europoje. Reikia pažymėti, kad tokių incidentų nuolat pasitaiko visose Europos Sąjungos ir Europos ekonominei bendrijai (EEB) priklausančiose šalyse. Valstybės įmonės „Oro navigacija“ turimais duomenimis, 2018 m. pagal tokio pobūdžių incidentų skaičių Lietuva yra per vidurį tarp visų ES ir EEB šalių narių.

Lietuvos valdomoje oro erdvėje 2018 m. panašūs incidentai Regiono skrydžių valdymo centro atsakomybės zonoje priskiriamoje oro erdvėje (virš 3 km virš jūros lygio) dviem atvejais įvyko dėl pilotų klaidingų veiksmų ir dviem atvejais dėl skrydžių vadovų netikslių arba netinkamų sprendimų. 2019 m. 1 ketvirtį – neužfiksuotas nei vienas toks incidentas. 2018 m. skirstymo minimumo pažeidimų indeksas vienai skrydžio valandai Lietuvoje buvo 0,00013, tuo tarpu ES ir EEB šalių vidurkis – 0,00017.

Apie skrydžių vadovų parengimą. „Oro navigacija“ savo darbe visada vadovaujasi tarptautiniais aviacijos saugą ir saugumą užtikrinančiais dokumentais.

Skrydžių vadovų ir techninio personalo kvalifikacijos suteikimas ir tobulinimas yra griežtai reglamentuotas Europos aviacijos saugumą reglamentuojančiais dokumentais. Šiai sričiai įmonė skiria didelį dėmesį.

Vadovaujantis Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) standartais ir Europos Sąjungos reglamentais, skrydžių vadovams taikomi kvalifikaciniai reikalavimai, todėl nuolat atnaujinamos jų žinios ir tobulinami įgūdžiai. Įmonės Kompetencijų centre organizuojami skrydžių vadovų žinių atnaujinimo kursai, sudarantys galimybę skrydžių vadovams išlaikyti aukščiausią kompetencijos lygį. Skrydžių vadovai mokomi pagal Nacionalinės priežiūros institucijos patvirtintas mokymo programas. Kasmet vykdomi mokymai kompleksiniais skrydžių valdymo treniruokliais. Skrydžių vadovų žinių atnaujinimo kursų metu yra imituojamos neįprastos ir avarinės situacijos, kurių metu skrydžių vadovai mokomi spręsti susiklosčiusias sudėtingas oro eismo valdymo situacijas.

Dėl specialių techninių priemonių naudojimo siekiant išvengti incidentų. „Oro navigacijoje“ didelis dėmesys skiriamas ne tik darbuotojų mokymui, bet ir specialių techninių saugos priemonių naudojimui, siekiant sumažinti žmogiškosios klaidos tikimybę ir padarinius.

Šiuo metu „Oro navigacija“ naudoja EUROCAT skrydžių valdymo sistemos antžemines automatizuotas saugos perspėjimo priemones STCA (ang. Short Term Conflict Alert). Šios priemonės užtikrina, kad skrydžių vadovas būtų laiku įspėtas apie galimą ar esamą pavojingą orlaivių suartėjimą tiek Regiono skrydžių valdymo centro atsakomybės zonoje (virš 3 km virš jūros lygio), tiek aerodromų prieigų zonoje (žemiau nei 3 km virš jūros lygio) iki pat lėktuvo tūpimo momento. Perspėjimas vykdomas keliais etapais. Pirmame etape įspėjama apie galintį įvykti suartėjimą - jeigu atstumas tarp orlaivių pasidarys mažesnis už nustatytą saugų atstumą. Antrame  etape skrydžių vadovas informuojamas, kad saugus atstumas jau yra pažeistas. Visi įspėjimai teikiami garso ir vaizdo signalais skrydžių vadovo kompiuterizuotoje darbo vietoje. Minėtų priemonių naudojimas yra reglamentuojamas Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolės) ir „Oro navigacija“ atsakingai to laikosi.

Šiuo metu „Oro navigacija“ baigia diegti naują skrydžių valdymo sistemą iTEC, kuri turėtų pradėti veikti šių metų pabaigoje naujame įmonės Regiono skrydžių valdymo centre. Šioje sistemoje bus naudojamos ir jau minėtos STCA priemonės, ir papildomą saugą užtikrinančios MTCD (angl. Medium Term Conflict Detection) priemonės, skirtos ilgesnio laikotarpio išankstiniam perspėjimui apie galimus potencialius pavojingus suartėjimus orlaivių planuojamose skrydžių trajektorijose. MTCD gerokai iš anksto (pvz., prieš 20 min.) informuos skrydžių vadovus apie galimus suartėjimus tarp lėktuvų ir užtikrins dar aukštesnį saugos lygį.

Dėl įmonės veiklos reglamentavimo ir priežiūros. Oro navigacijos paslaugų teikimas yra visapusiškai reglamentuojama veikla tiek pasauliniu mastu (tai reglamentuoja Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO)), tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniu lygiu.

Būdama sertifikuota Europos Sąjungos oro navigacijos paslaugų teikėja, “Oro navigacija” teikiamų oro navigacijos paslaugų saugai, kokybei ir saugumui užtikrinti, yra įsidiegusi saugos vadybos, kokybės vadybos ir saugumo vadybos sistemas.

Įmonės teikiamų paslaugų saugos, kokybės, saugumo ir efektyvumo priežiūrą atlieka Transporto kompetencijų agentūra, vykdanti tiek planinius, tiek neplaninius įmonės teikiamų paslaugų auditus.

Dėl lėktuvuose naudojamų saugos priemonių. „Oro navigacija“ atkreipia dėmesį, kad pagal tarptautinius reikalavimus, aviakompanijos, skraidinančios keleivius, savo orlaiviuose privalo būti įdiegusios specialias saugos priemones, padedančias išvengti pavojingo suartėjimo ir susidūrimo su kitais orlaiviais. Vienam orlaiviui pavojingai priartėjus prie kito, pilotai gauna šių priemonių tiek garsinį, tiek vizualų pranešimą, kurį privalo vykdyti siekiant išvengti susidūrimo.

Dėl atsakingų institucijų informavimo. Apie visus aviacijos įvykius, įskaitant ir šį, įmonė teisės aktų nustatyta tvarka informavo ir informuoja visas atsakingas institucijas – Europos aviacijos saugos agentūrą, Transporto kompetencijų agentūrą ir Teisingumo ministerijos atsakingus asmenis.

 

Vytautas Beniušis
Komunikacijos vadovas
Tel. 8 706 94509
Mob. +370 687 26001

Grįžti

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460