Apie mus

VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“

žmogiškųjų išteklių politika
 

Nature


Valstybės įmonė „Oro navigacija“

Prisijungti prie mūsų komandos – tai tapti vienintelės oro eismo paslaugų, ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugų bei oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo civilinės aviacijos reikmėms taikos metu Lietuvos Respublikos oro erdvėje dalimi. Drauge siekiame rezultatų, užtikrinančių įmonės veiklą.

Nature

Žmogiškųjų išteklių politika – valstybės įmonės „Oro navigacija“ (toliau – Įmonė) veikimo sudedamoji dalis. Norėdami tinkamai bei kokybiškai vykdyti Įmonės stategiją, pasiekti geriausius rezultatus, didelį dėmesį skiriame įmonės darbuotojų darbo sąlygoms, komandos gerovei bei tobulėjimui.

Įmonės darbuotojai – tai Įmonės varomoji jėga, todėl jiems užtikrinama skaidri darbo atlygio ir motyvacinė sistema, daug dėmesio skiriama darbuotojų saugai ir sveikatai, kvalifikacijos kėlimui, kultūrinei veiklai.

Įmonės siekiamybė – kad kiekvienas darbuotojas, nepriklausomai nuo jo pareigų, norėtų būti aukštos kvalifikacijos specialistas, gebantis savo žiniomis ir iniciatyvumu prisidėti prie Įmonės plėtros ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo.

Mūsų komanda

Įmonė subūrė inovatyvų, aukštos kvalifikacijos kolektyvą – net 79 % darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, tarp kurių yra turinčių daktaro laipsnį (3 darbuotojai). Iš viso įmonėje dirba virš 250 darbuotojų, kurių amžiaus vidurkis – 43 metai. Moterų įmonėje - 31 %, o jų amžiaus vidurkis – 41 metai, tuo tarpu vyrų amžiaus vidurkis – 44 metai. Darbuotojų darbo stažo vidurkis įmonėje yra 15 metų, o daugiau nei 50 %  žmonių dirba įmonėje ilgiau nei 15 metų.

Įmonė siekia, kad jos darbuotojai būtų aukščiausios kvalifikacijos specialistai, nuolat tobulėtų, gilintųsi į modernias informacines technologijas, būtų inovatyvūs.

Mūsų vertybės
 

NaturePagrindiniai žmogiškųjų išteklių politikos principai
 

DĖMESYS NAUJIEMS DARBUOTOJAMS. Įmonės sėkmė priklauso nuo gebėjimo pritraukti ir išlaikyti darbuotojus, norinčius ir pasiryžusius prisidėti prie Įmonės tvaraus augimo. Todėl stengiamės atrinkti darbuotojus, kuriems yra artimos Įmonės vertybės, kurie turi reikiamą kvalifikaciją bei patirtį. Atrankos procesui neturi įtakos kandidatų lytis, amžius, tautybė, rasė, seksualinė orientacija, negalia, religija.

Nauja darbo vieta – nauji gyvenimo iššūkiai. Todėl stengiamės, kad naujų darbuotojų adaptacija Įmonėje būtų sklandi ir lengva. Mes padedame naujiems darbuotojams susipažinti su Įmonės kultūra bei kolegomis. Kad rezultatai būtų pasiekti tinkamai, tam turime naujų darbuotojų adaptavimo tvarką, skirtą efektyviam naujai priimtų darbuotojų adaptavimui, orientavimui ir socializavimui įmonėje.

SKAIDRUS IR SĄŽININGAS DARBO UŽMOKESTIS. Įmonėje taikoma skaidri darbo apmokėjimo sistema. Darbuotojams mokame sąžiningą ir konkurencingą atlygį. Įmonėje galioja Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, kuri yra Kolektyvinės sutarties dalis ir viešai prieinama visiems darbuotojams.

DARBUOTOJŲ UGDYMAS. Ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo tikslas – parengti profesionalų, rezultatyviai kintančioje aplinkoje dirbantį ir atvirą naujovėms personalą. Didelis dėmesys skiriamas Įmonės licencijuojamiems darbuotojams, todėl Įmonės Kompetencijų centre dirbantys kvalifikuoti specialistai ruošia darbuotojus atitinkamoms licencijoms/sertifikatams gauti ar atnaujinti. Taip pat turime sertifikuotus anglų kalbos dėstytojus, kurie ruošia ne tik skrydžių vadovus, bet palaiko ir padeda įtvirtinti anglų kalbos žinias visiems Įmonės darbuotojams.

DARBUOTOJŲ LYGYBĖ IR NEDISKRIMINAVIMAS. Su esamais ir potencialiais darbuotojais visuomet esame atviri ir sąžiningi: suteikiame jiems lygias įsidarbinimo, tobulėjimo ir karjeros galimybes nepaisant jų lyties, amžiaus, tautybės, rasės, seksualinės orientacijos, negalios, religijos. Netoleruojame diskriminacijos ir nepagarbaus elgesio su darbuotojais, o bendradarbiavimą su jais grindžiame pagarba ir pasitikėjimu, atviru ir skaidriu bendravimu.

DARBUOTOJŲ MOTYVACIJA. Įmonės darbuotojų motyvacijos didinimo tikslas – darbuotojų skatinimas savo gebėjimus realizuoti siekiant Įmonės veiklos tikslų. Todėl siekiame kurti motyvaciją didinančias darbo sąlygas ir aplinką: skatiname darbuotojus naudotis specialiosiomis pertraukomis darbo metu ir jas praleisti aktyviai, bendrosiose erdvėse komunikuojant su kolegomis, rūpinamės darbuotojų sveikata bei ateitimi, taikome kintamojo darbo užmokesčio sistemą. Gerbiame šeimą ir laisvą laiką su ja, skiriame dėmesį darbuotojų vaikams. Mums rūpi darbuotojų savijauta darbe, todėl reguliariai atliekame mikroklimato tyrimus.

POKALBIAI SU DARBUOTOJAIS. Įmonė supranta, kad vadovų ir darbuotojų pokalbiai, grįžtamasis ryšys darbuotojams – tai sėkmingos komandos veikimas, darbuotojų motyvavimas. Todėl siekiame, kad kiekvienas vadovas ne rečiau kaip kartą į ketvirtį susitiktų asmeniniam pokalbiui su darbuotoju ir suteiktų jam grįžtamąjį ryšį.

SVEIKATA IR SAUGA. Įmonė didelį dėmesį skiria darbuotojų saugai ir sveikatai. Kiekvienus metus yra organizuojami aviacijos saugumo, informacijos apsaugos bei civilinės saugos mokymai. Skiriame dėmesį darbuotojų sveikatai, skatiname juos prevenciškai rūpintis savo fizine bei emocine būsena.

DARBO LAIKAS IR POILSIS. Siekiant sustiprinti darbuotojų pasitenkinimą darboviete bei lojalumą, siekiame pusiausvyros tarp darbuotojų profesinio ir asmeninio gyvenimo. Įmonė vertindama darbuotojo asmeninio gyvenimo svarbą suteikia daugiau atostogų dienų nei reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, taip pat skiria papildomas atostogų dienas už darbo stažą Įmonėje.

 


Dokumentai, susiję su žmogiškųjų išteklių politika:
 

- Kolektyvinė sutartis;
- Darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės;
- Korporatyvinės atsakomybės politikos aprašas;
- Pensinio ir pensinio anuiteto draudimų tvarkos aprašas;
- Naujų darbuotojų adaptacijos tvarkos aprašas;
- Lygių galimybių ir jos vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo tvarkos aprašas;
- Saugumo instrukcijos ir taisyklės;
- Personalo procedūra;
- Darbuotojų ugdymo procedūra.

 

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460