Apie mus

Korporatyvinė atsakomybė

VĮ Oro navigacija 2018 metų korporatyvinės atsakomybės ataskaita (1,9 MB)

VĮ Oro navigacija Korporatyvinės atsakomybės politikos aprašas (255,8 KB)

Korporatyvinės atsakomybės sritis

Įmonės vykdytos iniciatyvos 2017 m.

Įmonės vykdomos iniciatyvos 2018 m.

Žmogaus teisių sritis

-

     Siekiant skirti didesnį dėmesį žmogaus teisių apsaugai ir šviesti visuomenę apie bepiločių orlaivių keliamas grėsmes žmonių saugai, 2018 m. rugsėjo 7-8 d. Įmonės atstovas skaitys pranešimą ir dalyvaus diskusijose visuomeniškų piliečių, verslo, mokslo, nevyriausybinių organizacijų, politikos atstovų susitikime, nuomonių įvairovės ir demokratijos šventėje, kurioje kiekviena nuomonė turi teisę egzistuoti. Jau antrą kartą Birštone vyksiantis diskusijų festivalis „Būtent!“ yra atviras, nepolitinis, nemokamas renginys, kurio tikslas – skatinti šalyje diskusijų ir įsiklausymo kultūrą, toleranciją skirtingiems požiūriams, pilietinį įsitraukimą ir gerinti priimamų visuomenei svarbių sprendimų kokybę. Žodis „Būtent!” atspindi tą diskusijos momentą, kai diskusijos dalyviai, pateikę savus argumentus, pasiekia abipusį sutarimą ir supratimą. Siekiama, kad festivalis taptų tokio sutarimo, nuomonės formavimo, bendros valstybės vizijos kūrimo vieta, kuri suteiks įkvėpimo realiems verslo ir politikos sprendimams. Įkvėpimo „Būtent!” semiasi iš ilgametes tradicijas turinčio Almedalen diskusijų forumo Švedijoje, panašių renginių kitose Skandinavijos šalyse, taip pat renginių „Arvamusfestival“ Estijoje ir „Lampa“ Latvijoje bei kitų „Democracy Festivals“ šeimos renginių Šiaurės-Baltijos šalyse. Įmonė šiame festivalyje inicijuoja diskusiją apie bepiločių orlaivių teikiamas galimybes ir grėsmes. Šioje diskusijoje kartu dalyvaus kolegos iš Civilinės aviacijos administracijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos bepiločių orlaivių naudotojų asociacijos.

     Nuo 2018 m. organizuojant Įmonės viešųjų pirkimų procedūras į pirkimo dokumentus įtrauktas reikalavimas, kad Įmonės tiekėjai remtų ir gerbtų tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos sferoje, vykdydami savo korporatyvinės atsakomybės (socialinės atsakomybės ar darnaus vystymosi) politiką.

-----------

Darbuotojų teisių sritis

    2017 m. gruodžio 21 d. Įmonėje buvo sudaryta nauja Kolektyvinė sutartis tarp Įmonės, atstovaujamos generalinio direktoriaus, ir Įmonės darbuotojų kolektyvo, atstovaujamo jungtinės profesinių sąjungų atstovybės. Kolektyvinės sutarties tikslas – sudaryti sąlygas darniai Įmonės veiklai, reguliuoti tarpusavio santykius tarp darbuotojų, Darbdavio bei Profesinės sąjungos, garantuoti Įmonėje dirbančių darbuotojų darbų saugos ir kitas darbo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktais.

    Įmonėje reguliariai organizuojami mokymai, kuriuos veda patys darbuotojai, o tai skatina darbuotojus tobulėti, dar labiau įsitraukti į Įmonės veiklą, skatina domėtis naujovėmis, prisidėti prie Įmonės veiklos gerinimo. Įmonės darbuotojai savo kolegoms skaito paskaitas tokiomis temomis: „Skrydžių sauga ir jos valdymas“, „Kritinės situacijos, streso valdymas“, Oro eismo vadybos teisė ir tarptautinės civilinės organizacijos“, „Oro eismo valdymas ir paslaugos“, „Aerodinamikos pagrindai“, „Darbo teisė“, „Kibernetinis saugumas“ ir kitomis temomis.

    Įmonėje darbuotojų teises gina ir darbuotojus atstovauja keturios veikiančios profesinės sąjungos: VĮ „Oro navigacija“ profesinė sąjunga, Lietuvos Respublikos skrydžių vadovų asociacija, Kauno skrydžių vadovų profesinė sąjunga, Palangos skrydžių valdymo centro profesinė sąjunga. Įmonės darbuotojai savo noru gali priklausyti arba nepriklausyti profesinėms sąjungoms.

-----------

    2018 m. kovo mėn. Įmonėje buvo inicijuotos darbdavio ir darbuotojų atstovų derybos dėl 2019-2021 m. Įmonės kolektyvinės sutarties.

    Įmonėje organizuojami mokymai, kuriuos veda patys darbuotojai, o tai skatina darbuotojus tobulėti, dar labiau įsitraukti į Įmonės veiklą, skatina domėtis naujovėmis, prisidėti prie Įmonės veiklos gerinimo. Įmonės darbuotojai savo kolegoms skaito paskaitas tokiomis temomis: „Skrydžių sauga ir jos valdymas“, „Kritinės situacijos, streso valdymas“, „Oro eismo vadybos teisė ir tarptautinės civilinės organizacijos“, „Oro eismo valdymas ir paslaugos“, „Aerodinamikos pagrindai“, „Darbo teisė“, „Kibernetinis saugumas“ ir kitomis temomis.

    Įmonėje darbuotojų teises gina ir darbuotojus atstovauja keturios veikiančios profesinės sąjungos: VĮ „Oro navigacija“ profesinė sąjunga, Lietuvos Respublikos skrydžių vadovų asociacija, Kauno skrydžių vadovų profesinė sąjunga, Palangos skrydžių valdymo centro profesinė sąjunga. Įmonės darbuotojai savo noru gali priklausyti arba nepriklausyti profesinėms sąjungoms.

    2018 m. kovo mėn. Įmonės atstovas dalyvavo Baltijos funkcinio oro erdvės bloko (FOEB) socialinio dialogo seminare Varšuvoje, kuriame dalyvavo funkcinių oro erdvės blokų: Baltijos FOEB ir FABEC atstovai. Seminaro metu buvo dalijamasi sėkmingo socialinio dialogo užtikrinimo skirtingose įmonėse patirtimi. Siekdama užtikrinti sėkmingą socialinį dialogą, Įmonė dalyvauja Europos Komisijos finansuojamame projekte „Sėkmingo socialinio dialogo oro eismo vadybos sistemoje priemonių visuma“.

-----------

Aplinkosaugos sritis

     2017 m. pradėtas statyti naujas Įmonės administracinis pastatas atitiks vieną iš aukščiausių energinio naudingumo klasių. Naujas Įmonės administracinis pastatas statomas, atsižvelgiant į aplinkosauginius aspektus (geoterminis šildymas, ir kt.).

    Nuo 2016 m. gruodžio mėn. Vilniaus skrydžių informacijos s regione (SIR) įgyvendinta laisvai pasirenkamų maršrutų oro erdvė aukščiau 95 skrydžių lygio turėtų sumažinti oro taršą ir padidinti Europos oro eismo vadybos tinklo pajėgumą.

    2016-2019 m. laikotarpiu Įmonė vykdo SESAR 2020 programos projektą „PJ06. Laisvai pasirenkamas maršrutas pagal orlaivio trajektoriją žemiau 310 skrydžių lygio“, kuris tiesiogiai susijęs su aplinkosauga. Įgyvendinant šį projektą, siekiama taikyti laisvai pasirenkamų maršrutų oro erdvę neapsiribojant vienos valstybės mastu. Laisvai pasirenkamų maršrutų oro erdvė keliose šalyse aviakompanijoms leidžia efektyviau planuoti orlaivių maršrutus, skrendant per kelių šalių oro erdvę, tokiu būdu mažinant taršą ir neigiamą aviakompanijų veiklos poveikį aplinkai.

    2017 m. Įmonė tapo technologinio Europos iTEC (angl. Interoperability Through European Collaboration) aljanso nare. Europos iTEC aljansas – tai oro navigacijos paslaugų teikėjų partnerystės projektas, kuriuo siekiama bendrai plėtoti skrydžių valdymo sistemas, užtikrinant visišką jų tarpusavio suderinamumą bei pridėtinės vertės gavimą pasinaudojant naudojamų skydžių valdymo sistemų vienodumu. Taip siekiama padidinti oro erdvės pralaidumą sumažinant skrydžių vėlavimus, užtikrinti efektyvesnę oro eismo vadybos sistemą, prisidėti prie griežtėjančių aplinkosaugos reikalavimų vykdymo ir t.t. Europos iTEC aljanso narėmis yra didžiausi Europos oro navigacijos paslaugų teikėjai: ENAIRE (Ispanija), DFS (Vokietija), NATS (Jungtinė Karalystė), AVINOR (Norvegija), LVNL (Nyderlandai), PANSA (Lenkija) bei technologinis partneris – skrydžių valdymo sistemos gamintojas „Indra“. Įmonės dalyvavimas iTEC technologiniame aljanse tobulinant esamą bei kuriant naują oro eismo vadybos sistemą leis skrydžių vadovams efektyviau valdyti orlaivių eismą tiek ore, tiek ant žemės. Tai mažins orlaivių sunaudojamo kuro kiekį, taršą (anglies dioksido CO2 kiekį), sumažins orlaivių keliamo triukšmo lygį ir pan.

-----------

     2018 m. Įmonė prie savo naujo administracinio pastato įrengs elektromobilių įkrovimo stotelę, tokiu būdu gerindama elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūrą Lietuvoje.

     Siekiant mažinti oro taršą, 2018 m. Įmonė planuoja įsigyti elektromobilį.

     2018 m. Įmonė tobulino orlaivių atskridimo ir išskridimo maršrutų nustatymo procedūras, leidžiančias orlaiviams nenutrūkstamai kilti bei artėti tūpimui. Tokie Įmonės sprendimai leidžia aviakompanijoms taupyti kurą bei mažinti oro taršą (anglies dioksido CO2 kiekį).

     Orlaivių keliamas triukšmas tampa vis didesnė problema, augant skrydžių skaičiui į Lietuvos oro uostus ir iš jų, bei didėjant visuomenės supratingumui dėl triukšmo keliamų problemų gyvenimo kokybei ir sveikatai. Ypač didele problema tai tampa Vilniuje, nes Vilniaus tarptautinis oro uostas yra mieste, o aplink jį daug tankiai gyvenamų teritorijų. Daugelyje valstybių triukšmo mažinimo klausimas sprendžiamas kompleksiškai: nustatant orlaivių artėjimo/išskridimo maršrutus taip, kad jie kiek galima mažiau darytų įtaką aplinkiniams gyventojams, skiriant baudas ir ribojant triukšmingų orlaivių tipų skrydžius, ribojant orlaivių skrydžius nakties metu. Siekiant mažinti neigiamą triukšmo poveikį gyvenantiems netoli Vilniaus tarptautinio oro uosto, Įmonė 2018-2019 m. planuoja įgyvendinti keletą priemonių, susijusių su orlaivių atskridimo ir išskridimo procedūrų tobulinimu, skirtų triukšmo mažinimui Vilniaus tarptautiniame oro uoste. Siekiant, kad įgyvendinamos priemonės būtų sėkmingos, Įmonė šiuo klausimu labai glaudžiai bendradarbiauja su VĮ „Lietuvos oro uostai“. Siekiant šio tikslo, Įmonės ir VĮ „Lietuvos oro uostai“ atstovai lankėsi Londono Stansted oro uoste ir sėmėsi „gerosios praktikos“ dėl triukšmo mažinimo. Kartu su VĮ „Lietuvos oro uostai“ Įmonė rengia bendrų priemonių, skirtų mažinti triukšmą Vilniaus tarptautiniame oro uoste, planą.

-----------

Korupcijos prevencijos sritis

    2017 m. balandžio mėn. patvirtinta Įmonės Korupcijos prevencijos politika, kuri nustato Įmonėje taikomus bendruosius korupcijos prevencijos principus, korupcijos prevencijos politikos formavimo priemones, korupcijos formas ir jų prevencijos būdus, darbuotojų atsakomybę.

    2017 m. balandžio mėn. buvo atlikta Įmonės darbuotojų apklausa, kurioje dalyvavo 119 Įmonės darbuotojų. Vidinio korupcijos prevencijos tyrimo duomenimis, daugiau nei trys ketvirtadaliai (76 proc.) tyrime dalyvavusių Įmonės darbuotojų praneštų vadovybei arba teisėsaugos institucijoms apie pastebėtus korupcijos atvejus. Vos 3 proc. darbuotojų teigė to nedarysiantys, o dar 20 proc. sakė nežinantys, kaip pasielgtų tokiu atveju. Tyrimas buvo atliekamas anonimiškai, darbuotojų buvo prašoma atsakius į klausimus atsakymus įmesti į specialiai pastatytas dėžutes Įmonės padaliniuose Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose.

    Siekiant užtikrinti Įmonės veiklos skaidrumą, 2017 m. balandžio mėn. buvo pradėta Įmonės viešųjų pirkimų procesų peržiūra. 2017 m. Įmonės viešųjų pirkimų specialistai kartu su konsultantais pradėjo formuoti naują viešųjų pirkimų politiką, kurios įgyvendinimas užtikrins sklandų ir skaidrų viešųjų pirkimų vykdymą. Vienas pagrindinių naujos viešųjų pirkimų politikos formavimo tikslų – aiškiai nustatyti Įmonės darbuotojų atsakomybės ribas viešųjų pirkimų procedūrose, daug dėmesio skiriant viešųjų pirkimų skaidrumo, tiekėjų konkurencijos užtikrinimo priemonėms. Nauja Įmonės viešųjų pirkimų politika orientuota į viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, tiekėjų konkurencijos skatinimą bei efektyvų Įmonės lėšų panaudojimą.

    2017 m. lapkričio mėn. Įmonės interneto svetainėje startavo viešųjų pirkimų elektroninė versija tiekėjams, norintiems dalyvauti Įmonės vykdomuose viešuosiuose pirkimuose neskelbiamos apklausos būdu. 2017 m. spalio mėn. ši Įmonė iniciatyva viešųjų pirkimų srityje pripažinta Susisiekimo ministerijos inicijuoto antikorupcinių iniciatyvų konkurso nugalėtoja. Įmonės atstovams 2017 m. spalio 26 d. įteikta susisiekimo ministro Roko Masiulio padėka. Ši iniciatyva vadinama gerosios praktikos pavyzdžiu.

    Įmonė savo svetainėje gyventojus taip pat kviečia teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių, kasdienėje veikloje vadovaujasi Korupcijos prevencijos politikos aprašu, Įmonėje įkurta pasitikėjimo linija, reguliariai skelbiamos naujienos apie Įmonėje vykdomas korupcijos prevencijos priemones.

-----------

    2018 m. sausio mėn. buvo pakeista Įmonės Viešųjų pirkimų komisijos sudėtis bei sudarymo principai, taip pat atnaujintas viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. UAB „Ernst & Young Baltic” konsultantai kartu su Įmonės viešųjų pirkimų specialistais parengė naują pirkimų proceso aprašą. Rengiant pirkimų proceso aprašą, buvo atsižvelgta į Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktą priemonių planą.

    2018 m. sausio 31 d. Įmonės darbuotojams, inicijuojantiems ir vykdantiems viešuosius pirkimus, buvo surengtas pristatymas, kurio metu jie supažindinti su Įmonėje nuo vasario 1 d. įsigaliojusia nauja viešųjų pirkimų tvarka. Pristatymą apie naują viešųjų pirkimų tvarką vedė bendrovės „Ernst & Young Baltic“ atstovas. Ši viešojo pirkimo būdu atrinkta įmonė kartu su Įmonės viešųjų pirkimų specialistais parengė naują Įmonės viešųjų pirkimų tvarką. „Ernst & Young Baltic“ atstovas pristatymo metu supažindino su viešųjų pirkimų proceso problematika, akcentuodamas konkurencijos užtikrinimą viešuosiuose pirkimuose bei pagrindinių viešųjų pirkimų principų laikymosi svarbą, pateikė Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas bei teismų praktiką viešųjų pirkimų klausimais, pristatė nuo vasario Įmonėje atsirandančias naujoves inicijuojant ir vykdant viešuosius pirkimus. Nuo vasario 1 d. įsigaliojusiame Viešųjų pirkimų proceso apraše detalizuoti Įmonėje inicijuojamų viešųjų pirkimų proceso dalyviai, numatytos jų funkcijos ir atsakomybės. Pirkimo procedūrose aprašytas ir nepriklausomų ekspertų vaidmuo, rekomenduojama juos pasitelkti vykdant viešuosius pirkimus.

    2018 m. kovo mėn. Įmonės darbuotojams parengta atmintinė, kaip elgtis, jei interesantai Įmonės darbuotojams pasiūlytų dovanas ar kitokį atlygį.

    2018 m. II ketv. Įmonėje diegiama antikorupcinės vadybos sistema pagal standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus. Įmonės darbuotojams nuo gegužės mėn. organizuojami specialūs mokymai, kurių metu jie supažindinami su Įmonėje diegiama antikorupcinė vadybos sistema. Pirmuosius mokymus, kuriuose dalyvavo departamentų vadovai, padalinių vadovai, viešųjų pirkimų komisijos nariai, teisininkai, Žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai vedė bendrovės „Corporate securitus“ lektoriai. Mokymų metu Įmonės darbuotojai supažindinti su antikorupcinės vadybos sistemos, atitinkančios standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus, struktūra bei šios sistemos procesų įgyvendinimu Įmonėje. Iki metų pabaigos numatyta su diegiama antikorupcinės vadybos sistema supažindinti visus Įmonės darbuotojus.

    2018 m. birželio 8 d. patvirtinta nauja Įmonės Antikorupcinė politika.

    Nuo 2018 m. organizuojant Įmonės viešųjų pirkimų procedūras į pirkimo dokumentus įtrauktas reikalavimas, kad Įmonės tiekėjai vadovautųsi Tiekėjų etikos kodeksas viešuosiuose pirkimuose.

-----------

 Puslapis atnaujintas: 2019-06-06

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460