Administracinė informacija

  • VĮ Oro navigacija

Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymą

   INFORMUOJAME:Mes, valstybės įmonė „Oro navigacija“, siekiame informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar duomenis teikiate elektroninėmis priemonėmis ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu.

Ši informacija skirta informuoti Jus kaip mes, valstybės įmonė „Oro navigacija“ (Įmonės rekvizitai: juridinio asmens kodas 302583106, registruotos buveinės adresas – Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT – 02184, el. pašto adresas – info@ans.lt , telefono numeris +370 706 94 502), būdami asmens duomenų valdytojais, renkame ir naudojame Jūsų pateiktus ar mūsų kitaip surinktus Jūsų asmens duomenis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą.

Jūsų asmens duomenys valstybės įmonėje „Oro navigacija“ tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Duomenų tvarkymui valstybė įmonė „Oro navigacija“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais valstybės įmonė „Oro navigacija“ imasi visų būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai tvarkytų duomenis laikydamiesi valstybės įmonės „Oro navigacija“ nurodymų ir užtikrintų tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones.

Duomenų tvarkytojo atliekamas duomenų tvarkymas reglamentuojamas sutartimi arba teisės aktais.

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460