Administracinė informacija

  • VĮ Oro navigacija

Bendra informacija apie asmens duomenų tvarkymą

INFORMUOJAME:Mes, valstybės įmonė „Oro navigacija“, siekiame informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar duomenis teikiate elektroninėmis priemonėmis ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu.

Ši informacija skirta informuoti Jus kaip mes, valstybės įmonė „Oro navigacija“ (Įmonės rekvizitai: juridinio asmens kodas 302583106, registruotos buveinės adresas – Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT – 02184, el. pašto adresas – info@ans.lt , telefono numeris +370 706 94 502), būdami asmens duomenų valdytojais, renkame ir naudojame Jūsų pateiktus ar mūsų kitaip surinktus Jūsų asmens duomenis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą.

Jūsų asmens duomenys valstybės įmonėje „Oro navigacija“ tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais.

Duomenų tvarkymui valstybė įmonė „Oro navigacija“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais valstybės įmonė „Oro navigacija“ imasi visų būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai tvarkytų duomenis laikydamiesi valstybės įmonės „Oro navigacija“ nurodymų ir užtikrintų tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones.

Duomenų tvarkytojo atliekamas duomenų tvarkymas reglamentuojamas sutartimi arba teisės aktais.

Informuojame, kad Reglamentas taikomas tik fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymui.

Plačiau su informacija kaip tvarkome asmens duomenis susipažinti galite Valstybės įmonės „Oro navigacija“ asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisyklėse.


TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

INFORMUOJAME:Valstybės įmonė „Oro navigacija“ asmens duomenis tvarko:

Darbo santykių kontekste

Darbo santykių kontekste (17,3 KB)

Įmonės vidaus administravimo kontekste

Vidaus administravimo kontakste (18,3 KB)

Įmonės teikiamų paslaugų kontekste

Teikiamų paslaugų kontekste (16,8 KB)

• Saugumo užtikrinimo kontekste

Saugumo užtikrinimo kontekste (14,7 KB)


DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

JŪS TURITE TEISĘ:• žinoti (būti informuotas), kas tvarko Jūsų duomenis ir kodėl (Reglamento 12–14 straipsniai);
• susipažinti su savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
• reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
• reikalauti ištrinti ir būti pamirštam (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

• apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:

asmens duomenys yra netikslūs;
asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.

• perkelti savo duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);
• nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti,vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).


Taip pat duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėtų asmens duomenų tvarkymo veiksmų (neveikimo).

Su prašymų nagrinėjimo tvarka susipažinti galite Valstybės įmonės „Oro navigacija“ asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisyklėse.

Teikiant prašymą dėl asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašome naudoti šią formą:

Prašymo forma (16,1 KB)

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

KONTAKTAI:Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679, dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis į Asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdantį asmenį:

Atitikties stebėsenos vadovę Vaidą Lauciūtę

El. p. duomenuapsauga@ans.lt

 

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460