Administracinė informacija

Tarptautiniai technologijų aljansai

Nature

 ITEC BENDRADARBIAVIMO PLĖTRA ĮGYVENDINANT BENDRO EUROPOS DANGAUS KONCEPCIJĄ

„Oro Navigacija“ ir iTEC aljanso partneriai plečia bendradarbiavimą. 2018 m. birželio mėnesį septyni Europos ONP teikėjai kartu su įrangos tiekėja Indra susitarė kartu kurti du papildomus kritinius komponentus, kurie bus integruoti į naujos kartos oro eismo valdymo sistemas.

Septynių Vokietijos, Ispanijos, JK, Nyderlandų, Lenkijos, Lietuvos ir Norvegijos ONP teikėjų bendradarbiavimas jau vyksta kuriant bendrą skrydžių duomenų dorojimo sistemą ir skrydžių vadovo darbo vietą (CWP), siekiant mažinti sąnaudas ir įgyvendinti Europos Komisijos BED iniciatyvą. Dabar iTEC nariai susitarė išplėsti bendradarbiavimą siekdami bendrai sukurti pritaikymo platformą, padėsiančią apibrėžti ir palaikyti skirtingų ONP teikėjų konkrečias oro erdvės struktūras, ir sistemų automatinio testavimo įrankį.

Dvidešimt skrydžių valdymo centrų jau naudoja iTEC technologiją oro eismo valdymui kai kuriose pasaulio sudėtingiausiose ir labiausiai perkrautose oro erdvės zonose. Sistema jau buvo sėkmingai įdiegta dviejuose pagrindiniuose regiono skrydžių valdymo centruose: 2016 metais NATS Prestviko centre, valdančiame daugiau kaip 2,2 milijono kvadratinių kilometrų (km2) oro erdvę, ir 2017 metais iCAS (iTEC centro automatizavimo sistema), įdiegta DFS Karlsrūhės centre (UAC), valdančiame viršutinę Vokietijos oro erdvę nuo 1977 metų. Vokietijos oro erdvę kasmet kerta apie 1.8 mln. skrydžių. Ateinančiais metais sistema bus įdiegta dar aštuoniolikoje Europos skrydžių valdymo  centrų, tame tarpe ir Vilniuje.

Visai neseniai, 2018 m. kovo mėnesį,  iTEC partneriai ir Europos agentūros Eurokontrolės Mastrichto viršutinės oro erdvės skrydžių valdymo centras (MUAC) pasirašė susitarimo memorandumą kartu kurti SESAR skrydžio objektų sąveikos komponentus, kurie leistų iTEC nariams keistis prognozuojamos keturių matmenų skrydžio trajektorijos informacija su Tinklo valdytoju.

Dabar, pagal naują susitarimą, iTEC partneriai kartu papildomai kurs iTEC sistemos pritaikymo platformą (iTAP) bei naują automatinio testavimo įrankį External System Services (ESS).

iTAP – tai galingas intuityvus grafinis įrankis, padėsiantis nustatyti ir palaikyti kiekvienam aljanso nariui reikalingas konkrečias oro erdvės struktūras ir konfigūruoti kitus parametrus, susijusius su karinių struktūrų naudojamomis operacijomis arba su skrydžių vadovo ir piloto duomenų ryšio konfigūracijomis. iTAP atitinka geografinės informacijos/metaduomenų saugojimo standartą ISO 19115 ir aprūpina oro erdvės projektavimo vientisumo užtikrinimo įrankiais, taip pat siūlo 3D vizualizacijos funkcijas, kurios palengvina oro erdvės nustatymo užduotis.    

ESS – tai išorinio sistemos testavimo įrankis, kuris padidins testavimo efektyvumą ir informacijos patikimumą, o tai savo ruožtu didina ir pačios oro erdvės valdymo sistemos efektyvumą bei užtikrina jos optimalų veikimą.

iTEC bendradarbiavimo susitarimas buvo pasirašytas 2007 metais, kai Vokietijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės ONP teikėjai  –  atitinkamai DFS, ENAIRE ir NATS – kartu su savo technologiniu partneriu Indra sujungė pajėgas siekdami sukurti naują, pažangią skrydžio duomenų dorojimo sistemą, kuri leistų sumažinti sąnaudas ir paprasčiau keistis informacija tarpvalstybiniu mastu. Vėliau prie aljanso prisijungė LVNL (Nyderlandai), AVINOR (Norvegija), Oro navigacija (Lietuva) ir PANSA (Lenkija).TARPTAUTINIO TECHNOLOGIJŲ ALJANSO iTEC PARTNERIAI IR EUROKONTROLĖ KARTU DIEGS BENDRAM EUROPOS DANGUI BŪTINUS SĄVEIKOS PAJĖGUMUS
 

2018 m. kovo 7 d. Europos saugios oro navigacijos organizacija (Eurokontrolė), Mastrichto viršutinės oro erdvės skrydžių valdymo centras (MUAC), iTEC  tarptautinio technologijų aljanso narės pasirašė susitarimo Memorandumą (MoU) kartu diegti komponentus, kurie leistų įgyvendinti sąveiką tarp atitinkamų oro eismo valdymo sistemų ir padėtų įgyvendinti Bendro Europos dangaus koncepciją.

Susitarimo Memorandume numatyta, kad abi organizacijos kartu diegs FOM (skrydžio objekto valdytojas) ir SWIM (visos sistemos informacijos valdymas) mazgą, kuriuo ateityje bus grindžiami skrydžio trajektorijos duomenų mainai.

Šių duomenų mainai yra būtini įgyvendinant OEV pagrindiniame plane numatytą SESAR koncepciją ir teikiant saugias ir efektyvias paslaugas, atsiliepiant į augantį kelionių oro transportu Europoje poreikį.

Europos Komisijos bandomųjų bendrų projektų teisės aktuose, kuriuose numatytos pagrindinės pagal teisės aktus būtinos įdiegti funkcijos, kaip dalis Europos OEV sistemos modernizavimo planų, yra reikalavimas iki 2025 metų įdiegti skrydžio trajektorijos informacijos mainus tarp oro navigacijos paslaugų teikėjų ir tinklo valdytojo. Skrydžio objekto valdytojo (FOM) ir visos sistemos informacijos valdymo (SWIM) komponentai, kurie bus kartu diegiami šio Susitarimo Memorandumo (MoU) dėka, leis tai atlikti. 

SESAR IOP operacinės koncepcijos yra patvirtinamos SESAR projektuose, bendradarbiaujant Europos oro navigacijos paslaugų teikėjams ir pramonės atstovams.

Šių patvirtinimų rezultatas bus įtrauktas į Europos civilinės aviacijos įrangos organizacijos (EUROCAE) rengiamus standartus, kurie sudaro pramoninimo projektų pagrindą, leisiantį įdiegti skrydžio objektų sąveikos koncepciją.

„Šis Susitarimo Memorandumas rodo visišką iTEC aljanso įsipareigojimą užtikrinti sąveiką, svarbiausią Bendro Europos dangaus ir Europos OEV pagrindinio plano komponentą. Laukiame, kada galėsime dirbti kartu su Eurokontrole, įgyvendindami šią svarbią iniciatyvą“, tarė TEC valdybos/valdymo grupės pirmininkas Enrique Maurer.

„Mūsų prioritetas yra kartu su suinteresuotaisiais dalyviais gerinti Europos OEV sistemos veikimą. Eurokontrolė ir iTEC aljansas kartu bendradarbiaudami aktyviai plėtos labai reikalingą sąveiką, padėsiančią efektyviai išspręsti su augančiu eismo poreikiu susijusius klausimus“, -  pasakė Eurokontrolės MUAC direktorius John Santurbano.

iTEC aljanso narės steigėjos yra DFS (Vokietija), ENAIRE (Ispanija), NATS (JK). Kitos iTEC aljanso narės: AVINOR (Norvegija), LVNL (Nyderlandai), PANSA (lenkija) ir Oro navigacija (Lietuva).

Eurokontrolė yra tarpvyriausybinė organizacija, kuriai priklauso 41 valstybė narė. Keturių valstybių vardu Eurokontrolės valdomas Mastrichto viršutinės oro erdvės skrydžių valdymo centras (MUAC) teikia tarpvalstybines skrydžių valdymo paslaugas Belgijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose ir šiaurės vakarų Vokietijoje. MUAC atsakomybės zoną perskrenda apie 1.9 mln. skrydžių per metus; tai yra trečias pagal eismo intensyvumą labiausiai apkrautas skrydžių valdymo centras Europoje. Vasarą piko laikotarpiu būna apie 5,700 skrydžių per dieną.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėse:

www.itec.aero

3    2    1
 Valstybės įmonė „Oro navigacija“ tapo tarptautinio technologijų aljanso nare

Pasaulinio oro eismo valdymo (OEV) kongreso Madride metu Lietuvos ir Lenkijos oro navigacijos paslaugų teikėjos valstybės įmonė „Oro navigacija“ ir PANSA oficialiai įstojo į Europos iTEC aljansą, praeitų metų Pasauliniame OEV kongrese pareiškę ketinimą tai daryti.

Aljanso tikslas – diegiant pažangias technologijas oro navigacijos paslaugų srityje suteikti oro erdvės naudotojams pagrindą optimizuoti maršrutus ir skrydžių trajektorijas, sumažinti skrydžių kaštus ir neigiamą poveikį aplinkai, didinti punktualumą. 

Vieningos iTEC sistemos panaudojimas aljanse – svarbus žingsnis įgyvendinant bendro Europos dangaus (angl.-Single European sky) koncepciją. iTEC skrydžio duomenų dorojimo sistema ir skrydžių vadovų darbo vieta yra svarbios funkcijos didinant oro eismo vadybos efektyvumą bendrame Europos danguje.

iTEC steigėjams – Vokietijos (DFS), Ispanijos (ENAIRE) ir Jungtinės Karalystės (NATS) oro navigacijos paslaugų teikėjams  –  bei jų partneriams tenka 31 proc. skrydžių Europoje.

„Oro navigacija“ ir PANSA pasirašė sistemos grupės sutartį su Vokietijos ir Olandijos oro navigacijos paslaugų teikėjais DFS ir LVNL bei technologinių sprendimų tiekėju Indra, suformuodami vadinamą DSG sistemų grupę (angl.- DFS system group) iTEC aljanse. Norvegijos oro navigacijos paslaugų teikėjas Avinor įstojo į iTEC aljansą 2016 metais, sudarydamas sistemos grupės sutartį su NATS.

DFS vadovas, prof. Klaus-Dieter Scheurle, kalbėdamas DFS sistemos grupės vardu, pabrėžė: „iTEC bendradarbiavimo platforma duoda sinerginį efektą, taigi, mažina kaštus, padeda įgyvendinti bendrus reikalavimus atitinkantį ir sąveikaujantį Europos oro eismo valdymą, pasiekti didesnio efektyvumo ir aukštesnių Europos oro erdvės naudotojams teikiamų paslaugų standartų. Partnerystė su Lietuva ir Lenkija duos naudos dar didesniam oro erdvės naudotojų skaičiui“.

 „Oro navigacijos“ laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas p. Mindaugas Gustys: „Kaip iniciatyvus Bendro Europos dangaus koncepcijos diegėjas, iTEC aljansas yra ir puikus funkcinių oro erdvės blokų efektyvaus bendradarbiavimo bei sėkmingos partnerystės tarp Europos vakarų ir rytų pavyzdys, partnerystės tarp stambių ir smulkių struktūrų, viešų ir privačių, tarp technologijų ir paslaugų. Novatoriškas požiūris ir iTEC narių patirtis leis sukurti efektyvesnę ir kokybišką aplinką oro erdvės naudotojams“.

PANSA prezidentas Janusz Niedziela: „Džiaugiamės įstoję į iTEC aljansą, nes tikimės, kad tai pagerins bendradarbiavimą oro eismo valdymo srityje. Tai atitinka pažangias technologijas bei geriausią oro navigacijos paslaugų teikėjų praktiką ir yra svarbus žingsnis įgyvendinant Bendro Europos dangaus viziją. Bendradarbiavimas oro navigacijos paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas intensyviausio eismo ir sudėtingiausioje Europos oro erdvėje, taip pat ir už jos ribų Rytuose, pagerins oro eismo valdymo  efektyvumą Europoje. iTEC technologijos diegimas yra tolesnio Baltijos funkcinio oro erdvės bloko plėtros būtina sąlyga“.

iTEC užtikrina pažangiausią skrydžio duomenų dorojimą ir skrydžių vadovo darbo vietą. Technologija leidžia atlikti operacijas, paremtas 4D skrydžio trajektorija, turi konfliktų (galimo susidūrimo) aptikimo funkciją, skrydžio kelio (trajektorijos) stebėsenos funkciją, užtikrina sąveiką tarp Europos skrydžių valdymo centrų, ir yra visiškai suderinta su SESAR principais. iTEC padės dar labiau sustiprinti saugą, padidinti efektyvumą ir sumažinti skrydžių poveikį aplinkai.

Naujieji aljanso nariai turės naudos iš sumažėjusių (dėl plėtros išlaidų ir rizikos pasidalinimo) operacinių (veiklos vykdymo) išlaidų, spartesnio pažangių sistemų ir ateities operacinių koncepcijų diegimo.

Daugiau informacijos rasite naujoje svetainėje www.itec.aero

Žiniasklaidos atstovams susisiekti:

VĮ „Oro navigacija“

tel. nr. +370 706 94 509

1    2Puslapis atnaujintas: 2021-10-26

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460