Administracinė informacija

„ORO NAVIGACIJOS“ ORGANIZUOJAMUOSE NUOTOLINIUOSE MOKYMUOSE – SESAR 2020 DALYVIŲ ŽINIŲ GILINIMAS

1

Valstybės įmonė “Oro navigacija” ir partneriai “Leonardo”, “Indra”, “Eurocontrol”, “Airbus” ir “CIRA” skelbia SESAR 2020 Tikrinimo, tvirtinimo ir demonstravimo platformų kūrimo metodikos mokymų pradžią.

Nuo 2018 m. birželio 14  d. „Oro navigacija“pradėjo  platformų kūrimo metodikos mokymus nuotoliniu būdu. Jie skirti Bendro Europos dangaus oro eismo vadybos tyrimų programos (angl. – SESAR 2020) dalyviams, atsakingiems už bandymų ir testavimų organizavimą ir už Tikrinimo, tvirtinimo ir demonstravimo platformų kūrimą. Pirmasis mokymų etapas  tęsis iki 2018 m. liepos 6 d. Pirmo etapo mokymuose jau pareiškė norą dalyvauti 34 atstovai iš 8 SESAR 2020 projektų.

Mokymuose aiškinama, kaip praktikoje taikyti Tikrinimo, tvirtinimo ir demonstravimo platformų kūrimo metodiką. Mokymų organizavimas – viena iš PJ22 projekto „Vertinimo ir demonstravimo inžinerija“ finansavimo sutartyje apibrėžtų užduočių. Užduotį vykdo PJ22 projekto trečioji darbo grupė  „Platformų kūrimo metodikos rengimas ir tobulinimas“, kuriai vadovauja „Oro navigacija“.

Mokymus „Oro navigacija“ rengia kartu su projekto partneriais, tarp kurių aviacijos industrijos atstovai “Leonardo” (Italija), “Indra” (Ispanija), “Airbus” (Prancūzija), tinklo valdytojas “Eurocontrol” (Prancūzija), oro erdvės tyrimų institutas “CIRA” (Italija).

Platformų kūrimo metodikos mokymai vyksta nuotoliniu būdu. Dalyviai gauna prieigą prie mokymo įrankio, kuriame sudėta įrašyta vaizdinė medžiaga, dokumentai, klausimynai. Be to, dalyviai gali pateikti savo klausimus, į kuriuos trečiosios darbo grupės partneriai atsakys elektroniniu paštu.

Mokymus sudaro  3 moduliai:

  • - Įvadinis modulis, kuris supažindina su SESAR 2020 gyvavimo ciklais, platformų pozicionavimu bandymų ir testavimų procesuose, SESAR 1 ir SESAR 2020 skirtumų analize, praktinėmis situacijomis;-
  • - Metodikos taikymo vadovas, kuris detaliai išaiškina platformų sąvoką, pristato pagrindinius metodikos elementus (Platformų kūrimo proceso veiksmų sąrašą, duomenų artefaktus ir jų specifiką dokumentų valdymo įrankyje SE-DMF), paaiškina kaip galima pritaikyti metodikoje pristatytus principus atsižvelgiant į platformų tipus ir apžvelgia papildomą metodikos taikymo vertę valdant duomenis;
  • - Specialių įgūdžių modulis, kuriame ekspertai iš “Oro navigacijos”, “Leonardo”, “Indra”, “Eurocontrol”, “Airbus” ir “CIRA” detaliai pristato kiekvieną Platformų kūrimo žingsnį ir su juo susijusius duomenis, paaiškina kaip platformų kūrimo duomenis įvesti ir redaguoti  dokumentų valdymo įrankyje SE-DMF. Šiame modulyje taip pat pateikiamas praktinis pavyzdys, parengtas bendradarbiaujant su SESAR projektu PJ17-01. Viena iš  projekto PJ17 užduočių – inovacinis sprendimas, įgalinantis informacijos dėl skrydžių sąlygų apsikeitimą tarp lėktuvų, skrydžių vadovų, meteorologinių paslaugų tiekėjų. Sprendimui testuoti reikalinga kompleksinė platforma „Leonardo_Frequentis-Selex SWIM Purple Profile V&V Platform“ - jos kūrimo dokumentavimo pavyzdys demonstruojamas mokymuose. 

Mokymai skirti įvairioms tikslinėms auditorijoms. Pavyzdžiui, trečiasis modulis naudingas bandymų ir testavimų organizatoriams ir platformų kūrėjams, o pirmasis ir antrasis moduliai rekomenduojami ir SESAR projektų bei darbo grupių vadovams. Mokymų metu dalyviai gali laisvai rinktis modulius, jie gali dalyvauti visuose moduliuose arba pasirinkti tik vieną arba du.

Planuojama, kad platformų kūrimo metodikos mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 80  dalyvių iš 15 šalių.

Grįžtamasis ryšis iš mokymų leis PJ22 projekto trečiosios darbo grupės partneriams praturtinti Platformų kūrimo metodikos turinį, ją labiau pritaikyti SESAR 2020 poreikiams ir iki 2019 m. birželio 30 d. pateikti dar 2 naujas patobulintas metodikos versijas.

PJ22 Vertinimo ir demonstravimo inžinerija
Projekto akronimas:  PJ22 SEabird
Finansavimo sutartis: 734165-1


 

„Oro navigacijos“ vadovaujama darbo grupė rengs nuotolinius mokymus kolegoms

1
Mokymų medžiagos įrašymo akimirkos - Gino Pompei, PJ22 projekto „Vertinimo ir demonstravimo inžinerija“ dalyvis, kompanijos „Leonardo" atstovas

 

Valstybės įmonė „Oro navigacija“ ir jos vadovaujama darbo grupė parengė Tikrinimo, tvirtinimo ir demonstravimo platformų kūrimo metodikos mokymų planą. Taip  įvykdyta antroji darbo grupei, kurią sudaro „Oro navigacijos“, Eurokontrolės, italų oro erdvės tyrimų instituto CIRA, kompanijų „Leonardo“, „Indra“, „Airbus“ atstovai, priskirta užduotis, įgyvendinant  Bendro Europos dangaus oro eismo vadybos tyrimų programos (angl. – SESAR 2020) PJ22 projektą „Vertinimo ir demonstravimo inžinerija“.

Mokymų plane pristatyta mokymų koncepcija, apibrėžtos tikslinės auditorijos, numatyta mokymų struktūra, turinys, laikotarpis, paskirstyti pasirengimo mokymams darbai tarp projekto partnerių.

Šiuo metu pagal VĮ „Oro navigacija“ vadovaujamos darbo grupės parengtą ir SESAR bendrosios įmonės (angl.- Sesar Joint Untertaking, toliau - SJU) patvirtintą mokymų planą vykdomi pasirengimo darbai mokymams: rengiama mokymų medžiaga, renkami potencialių dalyvių kontaktai, testuojamas techninis įrankis, leidžiantis įgyvendinti mokymus nuotoliniu būdu.

Mokymai bus skirti SESAR 2020 programos projektų vadovams ir techninių sprendimų darbo grupių lyderiams bei partneriams, atsakingiems už  bandymų ir testavimų organizavimą ir už Tikrinimo, tvirtinimo ir demonstravimo platformų kūrimą. Kiekvienai iš išvardintų auditorijų bus organizuojami jų poreikius atitinkantys mokymai.

Mokymų tikslas – leisti programos dalyviams geriau suprasti pagrindinių platformų metodikos aspektus, paaiškinti, kaip šią metodiką reikėtų naudoti, pateikti praktinius pavyzdžius bei rekomendacijas dėl platformų kūrimo proceso organizavimo.

Mokymų sesijos bus vykdomos nuotoliniu būdu. Mokymų dalyviams bus pateikta iš anksto įrašyta vaizdo medžiaga, kurią sudarys tiek metodikos paaiškinimai, tiek įrašyti interviu su darbo  grupės ekspertais, kurie dalinasi savo įžvalgomis bei platformų kūrimo patirtimi. Mokymų sesijų dalyviai turės galimybę elektroniniu būdu pateikti mokymų organizatoriams klausimus apie platformų kūrimą bei palikti atsiliepimus apie mokymų sesiją. Į klausimus bus atsakyta po mokymų sesijos.

Mokymus numatyta pradėti rengti 2018 m. kovo mėnesį. Mokymai truks iki 2019 m. birželio mėnesio pagal individualiai suderintą grafiką. Kiekvienos mokymų sesijos trukmė – apie 4 valandas.

 „Oro navigacija“ SESAR 2020 programoje dalyvauja kaip B4 konsorciumo narė. Konsorciumą sudaro Lietuvos, Lenkijos, Čekijos ir Slovakijos oro navigacijos paslaugų tiekėjai. Konsorciumas iš viso dalyvauja aštuoniolikoje SESAR 2020 projektų.


 

„Oro navigacija“ sėkmingai įgyvendina SESAR 2020 programos projektus

Valstybės įmonė (toliau – VĮ) „Oro navigacija“ ir jos vadovaujama darbo grupė įvykdė savo pirmąją užduotį, įgyvendindama Bendro Europos dangaus oro eismo vadybos tyrimų programos (angl. – SESAR 2020) PJ22 projektą. 2017 m. birželio 30 d. darbo grupė pristatė SESAR bendrajai įmonei (angl.- Sesar Joint Untertaking, toliau - SJU) parengtą „Tikrinimo, tvirtinimo ir demonstravimo platformų kūrimo metodiką“ (angl. – Validation, Verification and Demonstration Platform Development Methodology).

Ši metodika – viena iš SESAR 2020 programos projekto PJ22 „Bendros duomenų valdymo sistemos projektavimas” (toliau - PJ22) kontraktinių užduočių. Tikrinimo, tvirtinimo ir demonstravimo platformų kūrimo metodika jau įvertinta bei patvirtinta SJU ir yra paskelbta portaluose STELLAR (vidinis SESAR programos dalyvių tinklapis ir su projektais susijusios informacijos valdymo įrankis) ir Horizon 2020 (oficialus didžiausios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizon 2020 portalas).

VĮ „Oro navigacija” vadovauja projekto PJ22 darbo grupei „Verifikavimo ir patvirtinimo platformų vystymo metodologijos palaikymas“ (angl. – Maintenance of the Platform Development Methodolology). Projekto vykdytojų grupėje taip pat dirba Italijos, Ispanijos ir Prancūzijos atstovai: Italijos oro navigacijos paslaugų tiekėja ENAV, Italijos oro erdvės tyrimų institutas CIRA, aviacijai reikalingos įrangos gamintojai - Leonardo ir Indra, orlaivių gamintojas – Airbus, Eurokontrolės atstovai.
VĮ „Oro navigacija” ir jos darbo grupės partnerių parengta metodika – tai vadovas, skirtas platformų SESAR sprendinių testavimui ir tvirtinimui, vykdant SESAR 2020 programos projektus (angl. - ATM Solutions, Enabling ir Very Large Scale Demonstration projects). Įgyvendinant minėtus projektus, rengiami nauji technologiniai sprendimai ir atliekami moksliniai bandymai bei testavimai, naudojant platformas, kurių kūrimui rekomenduotina taikyti projekto PJ22 darbo grupės parengtą „Tikrinimo, tvirtinimo ir demonstravimo platformų rengimo metodiką“.

Platformų kūrimo procese itin svarbus tikslus duomenų dokumentavimas. VĮ „Oro navigacija“ vadovaujama darbo grupė užtikrino, kad kartu su metodika projektai gautų ir technines priemones struktūrizuotam duomenų dokumentavimui. Tai įgyvendinta duomenų dokumentavimo įrankyje SE-DMF, kurį taip pat sukūrė  projekto PJ22 partneriai. Pats įrankis yra jau žinomas SESAR projektų partneriams, nes pagal SESAR taisykles projektai privalo minėtame įrankyje talpinti nustatytus techninių reikalavimų duomenis. WP3 darbo grupės dėka įrankyje įdiegtos naujos funkcijos – sukurtos Platformų kūrimo duomenų formos, leidžiančios nuosekliai dokumentuoti platformų kūrimo procesą. Šio naujo įrankio funkcijos padeda sumažinti klaidų tikimybę, greitai  atrasti reikiamus duomenis, juos analizuoti bei pastebėti sąsajas tarp įvairių dokumentų.

Parengta metodika ir naujos įrankio funkcijos kuria papildomą pridėtinę vertę įgyvendinant SESAR 2020 projektus.

„Oro navigacija“ SESAR programoje dalyvauja kaip B4 konsorciumo narė. Minėtą konsorciumo sudaro Lietuvos, Lenkijos, Čekijos ir Slovakijos oro navigacijos paslaugų tiekėjai. B4 konsorciumas iš viso dalyvauja aštuoniolikoje SESAR 2020 projektų.


 

PJ.22 SEabird -  Vertinimo ir demonstravimo inžinerija

Projekto kategorija – transversinis (SESAR sprendinių palaikymas ir jų rezultatų administravimas)

SESAR sprendinius kuriantys, plėtojantys ir demonstruojantys projektai turi atitinkamai dokumentuoti savo sprendinių rengimo veiklą. Viena vertus, tai leidžia SESAR Bendrajai įmonei (angl. SESAR Joint Undertaking, toliau - SJU) stebėti programos eigą, įvertinti projektų pasiekimus, būti tikrai, kad projektai laikosi programos reikalavimų. Kita vertus, veiklos dokumentavimas reikalingas ir patiems projektams, nes tai leidžia efektyviai valdyti informaciją, nenukrypti nuo užduočių terminų. Kiekvieno sprendinio Finansavimo sutartyje (angl. – Grant Agreement) numatyta, kokius būtent dokumentus sprendinys privalo parengti. Dažniausiai tai Operacinės veiklos aplinkos nustatymo dokumentas (angl. Operational Service and Environment Definition, OSED), Saugos ir veiklos rodiklių reikalavimai (angl. Safety and Performance requirements, SPR), Techninių specifikacijų dokumentas (angl.Technical Specification, TS), Funkcinių reikalavimų dokumentas (angl. Functional requirement document, FRD), Testavimo, techninio testavimo arba demonstravimo planai ir ataskaitos (angl. Validation Plan/Report, VALP/VALR, Technical Validation Plan/Report, TVALP/TVALR, Demontration plan/report, DEMOP/DEMOR), platformų parengtumo pažyma (angl. – Availability Note, AN) bei šių dokumentų šablonai.

Tam, kad tiek SESAR Bendroji įmonė SJU, tiek SESAR sprendinius kuriantys, plėtojantys ir demonstruojantys projektai galėtų geriau valdyti bei dalintis informacija, PJ.22 darbo grupės dalyviams pavesta sukurti vieningą dokumentų valdymo įrankį. Įrankis turi suteikti galimybes rengti aukščiau išvardintus dokumentus ne kaip atskirus failus, bet vieningoje ir visiems SESAR projektams prieinamoje sistemoje, lengvai ir lanksčiai taisyti ir atnaujinti šiuos dokumentus, pagal poreikį dalintis dokumentų turiniu su projektų partneriais, susieti visus projekto dokumentus tarpusavyje, užtikrinti duomenų sąsajas.  Visa tai projektas PJ.22 įgyvendina įrankyje, kuris vadinasi SE-DMF (angl. System Engineering Data Management Framework).

Visi SESAR sprendinius kuriantys, plėtojantys ir demonstruojantys projektai turi atlikti technologijų testavimą. Testavimams atlikti reikalinga speciali įranga - tikrinimo ir tvirtinimo platformos bei  demonstravimo platformos. Šios platformos neretai yra sudėtingos konfigūracijos, jas gali sudaryti skirtingoms įmonėms priklausantys, o kartais net skirtinguose miestuose ar šalyse esantys komponentai. Todėl projektui PJ.22 taip pat pavesta suteikti sprendinius kuriantiems projektams pagalbą - parengti platformų kūrimo metodiką ir apmokyti projektų dalyvius ją taikyti praktikoje.

Testavimų kaštai yra pakankamai dideli. Kita vertus, nemažai testavimams reikalingų įrankių jau yra sukurta įvairių SESAR programoje dalyvaujančių įmonių. SESAR siekis – kad SESAR dalyviai pagal galimybes dalintųsi šiais įrankiais ir, kur nebūtina, nekurtų visiškai naujų. PJ.22 projekto darbo grupei pavesta atlikti programoje egzistuojančių testavimo įrankių inventorizaciją, sudaryti sąrašą įrankių, kurie gali būti bendrai naudojami skirtingų programos partnerių skirtinguose sprendiniuose, šį sąrašą išplatinti SESAR dalyviams, taip pat parengti bendrai naudojamų įrankių technines specifikacijas.  

Projektą PJ.22 sudaro 3 darbo grupės: WP2 „Duomenų valdymo sistemos inžinerija“ , WP3 „Platformų kūrimo metodikos palaikymas“ ir WP4 „Testavimo įrankiai, techninės sąveikos sprendiniai ir jų bendras panaudojimas“). „Oro navigacija“ yra darbo grupės WP3 lyderė ir darbo grupės WP4 dalyvė.

PJ.22 projektui vadovauja Italijos oro navigacijos paslaugų teikėjas ENAV. Be „Oro navigacijos“ projekte taip pat dalyvauja Eurokontrolė, aviacijos pramonės ir technologinių sprendimų įmonės Leonardo (Italija), Indra (Ispanija), Thales (Prancūzija), Airbus (Prancūzija), tyrimų institutas CIRA (Italija).


PJ.22 Projektas vykdomas nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. spalio 31 d.  Projektas bus laikomas pilnai pabaigtu, kai SESAR Bendroji įmonė (SJU) įvertins ir patvirtins visas Projektui pavestų užduočių atlikimo rezultatus bei Projekto pateiktą dokumentaciją.

PJ.22 Vertinimo ir demonstravimo inžinerija
Projekto akronimas:  PJ.22 SEabird
Finansavimo sutartis: 734165-1

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460