Administracinė informacija

PJ.19 CI - Turinio integravimas

Projekto kategorija – transversinis (SESAR sprendinių palaikymas ir jų rezultatų administravimas)

Visa SESAR tiriamoji, sprendinių kūrimo, plėtojimo ir testavimo veikla vykdoma atsižvelgiant į vieningą koncepciją, kurios pagrindinis tikslas – gerinti visos Europos oro eismo vadybos (OEV) sistemos efektyvumo rodiklius, nustatytus Bendro Europos dangaus veiklos schemoje (angl. SES Performance scheme). SESAR sprendiniai prisideda prie Europos oro eismo vadybos pagrindinio plano (OEV PP) tikslo -  modernizuoti Europos OEV sistemą - įgyvendinimo.

SESAR 2020 programoje dirba 82 darbo grupės, kuriančios ir plėtojančios 4 kategorijų SESAR sprendinius: oro uostų veiklos efektyvumo didinimo, pažangių oro eismo paslaugų, OEV tinklo paslaugų optimizavimo bei aviacinės infrastruktūros tobulinimo sprendinius. SESAR 2020 programoje taip pat vykdomi 5 stambaus  masto demonstravimo projektai (angl. Very Large Scale Demonstration projects), kurių komandos testuoja sukurtus bei reikalingą technologinės brandos lygį pasiekusius SESAR sprendinius.

Sprendimus dėl SESAR sprendinių panaudojimo ir diegimo priima bendroji SESAR įmonė (angl. SESAR Joint Undertaking, toliau - SJU). Tačiau prieš priimant sprendimus, reikalinga šių sprendinių testavimo rezultatų analizė. SESAR 2020 programos projekto PJ.19 komanda turi surinkti, apibendrinti ir vieningu formatu pateikti SJU SESAR sprendinių rezultatus, suteikiant galimybes juos palyginti su Bendro Europos dangaus veiklos schemoje numatytais rodikliais.

SESAR 2020 programos projekto PJ.19 užduotis – sujungti  visų Europos oro eismo vadybos sistemos plėtros etapų pasiekimus į vientisą centralizuotą duomenų bazę, užtikrinti pasiekimų sąsajas visos SESAR 2020 programos lygmenyje. PJ.19 turi padėti SJU efektyviai valdyti SESAR sprendinių rezultatus: užtikrinti rezultatų duomenų bazės pildymą, sukurti reikalingus rezultatų analizavimo įrankius. Projektas turi atnaujinti SESAR 2020 veiklos koncepciją (angl. – Concept of Operations, CONOPS), sukurti informacijos teikimo modelį bei užtikrinti, kad informacija jame būtų pateikiama vieningu formatu, valdyti Europos OEV architektūros portalą (angl. European ATM Architecture Portal, EATMA), parengti šio portalo pildymo vadovą.

„Oro navigacija“ yra darbinės grupės PJ.19-04 „Veiklos rodiklių vadyba“ dalyvė. Projektui vadovauja Ispanijos oro navigacijos paslaugų tiekėjas ENAIRE, projekto darbo grupėse taip pat dirba Eurokontrolė, oro navigacijos paslaugų tiekėjai DFS (Vokietija), NATS (Jungtinė Karalystė), DSNA (Prancūzija), ENAV (Italija) bei aviacijos pramonės ir technologijų kompanijos AIRBUS (Prancūzija), INDRA (Ispanija), Leonardo (Italija).


PJ.19 projektas vykdomas nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.  Projektas bus laikomas pilnai pabaigtu, kai SESAR Bendroji įmonė (SJU) įvertins ir patvirtins visus Projektui pavestų užduočių atlikimo rezultatus bei Projekto pateiktą dokumentaciją.

PJ.19 Turinio integravimas
Projekto akronimas:  PJ.19 CI

Finansavimo sutartis: 731765

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460