Administracinė informacija

PJ.20 AMPLE - Pagrindinio plano palaikymas

Projekto kategorija – transversinis (SESAR sprendinių palaikymas ir jų rezultatų administravimas)

Europos oro eismo vadybos (OEV) sistema modernizuojama atsižvelgus į Europos OEV Pagrindinį planą (OEV PP). Šis planas laikomas svarbiausiu OEV priemonių modernizavimo prioritetų planavimo dokumentu, kuris apjungia SESAR programos vykdomą tiriamąją bei sprendinių plėtojimo veiklą ir SESAR sprendinių diegimą. Tai yra pagrindinis Bendro Europos dangaus (angl. Single European Sky, SES) koncepcijos įgyvendinimo įrankis, kuriuo vadovaujasi visi Europos OEV tinklo dalyviai planuodami savo veiklą. Europos OEV PP siekia, kad SESAR sprendiniai Europoje būtų diegiami laiku bei suderintai.

Europos oro eismo vadybos (OEV) sistema modernizuojama atsižvelgus į Europos OEV Pagrindinį planą (OEV PP). Šis planas laikomas svarbiausiu OEV priemonių modernizavimo prioritetų planavimo dokumentu, kuris apjungia SESAR programos vykdomą tiriamąją bei sprendinių plėtojimo veiklą ir SESAR sprendinių diegimą. Tai yra pagrindinis Bendro Europos dangaus (angl. Single European Sky, SES) koncepcijos įgyvendinimo įrankis, kuriuo vadovaujasi visi Europos OEV tinklo dalyviai planuodami savo veiklą. Europos OEV PP siekia, kad SESAR sprendiniai Europoje būtų diegiami laiku bei suderintai.

Europos OEV PP yra periodiškai atnaujinamas dokumentas, atsižvelgiant į naujus pasiekimus SESAR programoje, Eurokontrolės prognozes, lūkesčius OEV tinklo veiklai, Europos OEV sistemos dalyvių veiklos rezultatus. Europos OEV PP susideda iš trijų lygmenų dokumentų (Strateginio lygmens dokumentas, Planavimo lygmens dokumentas, ir Įgyvendinimo lygmens dokumentas). Kadangi visi trijų lygių Europos OEV PP dokumentai yra tarpusavyje susiję, todėl jų atnaujinimas turi būti suderintas.

Šiuo metu Europos OEV tinklo dalyviai vadovaujasi 2015 m. parengtu Europos OEV PP. SESAR 2020 programos PJ.20 projektas turi parengti naują Europos OEV PP redakciją. Šis dokumentas 2019 m.  bus pateiktas Europos Komisijai. Nauja redakcija turi apibrėžti oro eismo vadybos sistemų modernizavimo viziją bei ambicijas iki 2035 metų, numatyti galimas plėtros perspektyvas iki 2040 ir 2050 metų, sudėlioti tiriamosios veiklos prioritetus apibrėžtoms ambicijoms pasiekti. Projekto PJ.20 komanda turės apibendrinti SESAR 2020 sprendinių rezultatus ir atitinkamai atnaujinti visų 3 lygių Europos OEV PP dokumentus. Pagrindinė projekto PJ.20 komandos užduotis – teisingai nustatyti SESAR aukščiausio lygmens tikslinius veiklos rodiklius bei numatyti SESAR tiriamosios ir diegimo veiklų prioritetus.

„Oro navigacija“ yra keturių projekto PJ.20 darbo grupių (WP2.1 „OEV PP portalas“, WP2.3 „Naujų teisės aktų rengimo planavimas“, WP2.6 „Verslo atvejai“, WP2.7 „Naujos EOEV PP redakcijos išleidimo kampanija“) dalyvė bei darbo grupės WP2.2 „Veiklos rezultatų planavimas“ (angl. Performance Planning) lyderė.

Atsižvelgdama į Eurokontrolės ilgalaikes prognozes, WP2.2 darbo grupė turi atlikti Bendro Europos dangaus svarbiausių veiklų rezultatų sričių (angl. key performance areas) analizę ir numatyti, kaip vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu keisis civilinės bei karinės aviacijos poreikiai oro erdvės pralaidumui, skrydžių saugai, kaštų efektyvumui ir aplinkosaugai.

Darbo grupės veikla yra tiesiogiai susijusi su SESAR 2020 programos projektu PJ19 (Turinio integravimas), kuris iš SESAR 2020 industrinių projektų apibendrina SESAR sprendinių tiriamosios veiklos ir testavimo rezultatus. Projekto PJ19 darbo grupė šiuos rezultatus įvertina ir prireikus atnaujina jau minėtus svarbiausių veiklų rezultatų rodiklius.

Darbo grupėje WP2.2 be „Oro navigacijos“ dirba Eurokontrolė, oro navigacijos paslaugų tiekėjai DFS (Vokietija), NATS (Jungtinė Karalystė), DSNA (Prancūzija), ENAV (Italija), ENAIRE (Ispanija), LVF (Švedija), Skyguide (Šveicarija), Naviair (Danija), Austro Control (Austrija), aviacijos pramonės ir technologijų kompanijos AIRBUS ir DASSAULT (Prancūzija), INDRA (Ispanija), Leonardo (Italija), THALES AIR SYS (Prancūzija), oro uostai Heathrow (Jungtinė Karalystė), Schiphol (Olandija), Munchen (Vokietoja), Swedavia (Švedija).


PJ.20 Projektas vykdomas nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.  Projektas bus laikomas pilnai pabaigtu, kai SESAR Bendroji įmonė (SJU) įvertins ir patvirtins visas Projektui pavestų užduočių atlikimo rezultatus bei Projekto pateiktą dokumentaciją.

PJ.20 Pagrindinio plano palaikymas
Projekto akronimas:  PJ.20 AMPLE

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460