Administracinė informacija

PJ.05 Remote Tower - Nuotolinis skrydžių valdymo bokštas keliems oro uostams

Projekto kategorija -  oro uostų veiklos našumo didinimas

„Oro navigacija“ dalyvauja dviejuose projekto PJ.05 darbo grupėse (sprendiniuose):

• PJ.05-02 (Nuotolinis skrydžių valdymo paslaugų teikimas 2-3 oro uostams);
• PJ.05-03 (Nuotolinio skrydžio valdymo bokšto moduliai ir jų dinaminis panaudojimas keliems oro uostams).

Darbo grupė PJ.05-02 (Nuotolinis skrydžių valdymo paslaugų teikimas 2-3 oro uostams)

Darbo grupė turi parengti technologinį sprendinį, kuris  įgalins skrydžių vadovus geriau valdyti situaciją ir teikti iš vieno skrydžių valdymo bokšto oro eismo paslaugas 6 orlaiviams dviejuose oro uostuose arba 4 lėktuvams trijuose oro uostuose vienu metu. Toks paslaugų teikimas planuojamas oro uostuose, kuriuose per valandą tupia arba kyla 10-20 lėktuvų.

PJ.05-02 rengiamo technologinio sprendinio modulyje bus integruotas aukštos raiškos aerodromo vaizdas, eismo situacijos ekranas su planavimo funkcija bei papildomos balso ryšio paslaugos.

Nauda: Europoje siekiama palaikyti žemo intensyvumo (mažus) bei rečiau oro bendrovių pasirenkamus oro uostus, padėti tokiems oro uostams padidinti aptarnaujamų skrydžių skaičių arba pakeisti kategoriją iš oro uostų, kuriuose neteikiamos aerodromų skrydžių valdymo paslaugos, į oro uostus, kuriose šios paslaugos teikiamos. Nuo to galiausiai laimi galutinis vartotojas – keleivis. Palyginus su programoje SESAR 1 (SESAR Tyrimų ir Inovacijų programos, vykusios 2008-2016 m.) kurtais nuotolinio bokšto sprendiniais, PJ.05-02 sprendinys bus žymiai patrauklesnis kaštų atžvilgiu.

Darbo grupė PJ.05-03 – nuotolinio skrydžio valdymo bokšto moduliai ir jų dinaminis panaudojimas keliems oro uostams

Projekto PJ.05-03 darbo grupė turi parengti technologinį sprendinį, kurio tikslas –  plėsti PJ.05-02 sprendinio sumanymą, ir, patobulinus sprendinio komponentų panaudojimą, sudaryti galimybes dar efektyviau teikti paslaugas keliems oro uostams iš vieno nuotolinio skrydžių valdymo centro (angl. - Remote Tower Centre, RTC). PJ.05-03 nuotolinio skrydžio valdymo bokšto sprendinį sudaro vienas ar keli pagrindiniai nuotolinio valdymo bokšto moduliai (t.y. skrydžių vadovų darbo vietos, iš kurių vyksta nuotolinis aerodromo skrydžių valdymas) ir bent vienas atsarginis modulis.  Kiekvienas modulis apima skrydžių vadovui priskirtus oro uostus. Moduliui galima priskirti ribotą oro uostų skaičių, tačiau, augant skrydžių vadovų apkrovai dėl, pavyzdžiui, padidėjusio eismo arba nenumatytų atvejų, gali būti naudojama perskirstymo funkcija. Panaudojus šią funkciją, antras (arba trečias) oro uostas priskiriamas kitam moduliui, tokiu būdu padalinant išaugusį darbo krūvį tarp skrydžių vadovų. Esminis PJ.05-03 sprendinio skirtumas palyginus su PJ.05-02  –lankstus modulių, tarp jų ir atsarginių, panaudojimas, atsižvelgiant į oro eismo intensyvumą. Šio technologinio sprendinio pranašumai:  

• aukšto lygio automatizavimas leis skrydžių vadovui gerai matyti bei valdyti situaciją, teikti vienu metu oro eismo paslaugas 6-8 orlaiviams 2-3 oro uostuose vienu metu. Toks paslaugų teikimas planuojamas oro uostuose, kuriuose per valandą tupia arba kyla 20-30 lėktuvų;
• nuotolinio oro uostų skrydžių valdymo centro planavimo įrankis suteiks centro vadovui (pamainos viršininkui) galimybę  iš anksto numatyti poreikį atlikti valdomų oro uostų keitimą moduliuose  bei laiku paskirstyti darbo krūvį skrydžių vadovams;
• visų modulių techninės sistemos ir procedūros bus vieningos bei suderintos – tai palengvins skrydžio vadovo darbą teikiant paslaugas 2-3 arba ir daugiau oro uostų.

Nauda:  palyginus su PJ.05-02 sprendiniu, PJ.05-03 suteiks dar daugiau galimybių optimizuoti kaštus, padidinti skrydžių vadovų darbo našumą ir darbo lankstumą, pagerinti oro eismo paslaugų kokybę.


Darbo grupei PJ.05-02 vadovauja LFV (Švedijos oro navigacijos paslaugų tiekėja ir konsorciumo COOPANS narė), darbo grupei PJ.05-03 – DFS (Vokietijos oro navigacijos paslaugų tiekėja). Be „Oro navigacijos“ šiose darbo grupėse dalyvauja Eurokontrolė, oro navigacijos paslaugų tiekėjos ENAV (Italija), Austro Control (Austrija), HungaroControl (Vengrija), Croatia Control (Kroatija) ir NLR (Olandija), aviacijos pramonės ir technologijų kompanijos INDRA (Ispanija), FREQUENTIS (Austrija), SAAB (Švedija), LEONARDO (Italija), tyrimų institutas DLR (Vokietija).

PJ.05 projektas vykdomas nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.  Projektas bus laikomas pilnai pabaigtu, kai SESAR Bendroji įmonė (SJU) įvertins pagal planą atliktų sprendinių bandymų rezultatus ir patvirtins Darbo grupių pateiktus numatytus techninius dokumentus.

PJ.05 Nuotolinis skrydžių valdymo bokštas keliems oro uostams
Projekto akronimas:  PJ.05 Remote Tower
Finansavimo sutartis: 730195

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460