Administracinė informacija

Baltijos FOEB

Funkciniai oro erdvės blokai (FOEB) - svarbūs Bendro Europos dangaus koncepcijos elementai

Funkcinis oro erdvės blokas - tai kelių valstybių valdomas oro erdvės blokas, kurio nariai užtikrina integruotą oro erdvės vadybą, griežtai neatsižvelgiant į esamas valstybių sienas.

Funkciniai oro erdvės blokai (FOEB) yra vienas iš pagrindinių Bendro Europos dangaus koncepcijos elementų. FOEB kūrimo tikslas – sumažinti Europos oro eismo vadybos (OEV) tinklo fragmentaciją ir pagerinti tinklo veiklos rodiklius. Blokus formuoja valstybių transporto sektorių kuruojančios ministerijos, nacionalinės priežiūros ir sertifikavimo institucijos, oro navigacijos paslaugų tiekėjai, karinės aviacijos atstovai.

2012 m. Europoje susikūrė 9 funkciniai oro erdvės blokai, kiekvienas jų siekia sudaryti oro erdvės vartotojams galimybes didinti skrydžių efektyvumą, mažinti kaštus, tausoti aplinką.

FOEB priklausančios valstybės bendradarbiauja šiose srityse:

•    oro eismo srautų valdyme, įskaitant skrydžių efektyvumo didinimo priemones, Laisvai pasirenkamų maršrutų oro erdvę,  oro erdvės valdymo ir Oro eismo srautų valdymo sistemų integravimą;

•    techninių sistemų suderinimo srityje,  siekiant teikti tarpvalstybines paslaugas, dinaminį sektorių naudojimą, oro navigacijos paslaugų teikimą nenumatytų aplinkybių (ypatingų  atvejų) metu, nuotolinius skrydžių valdymo bokštus;

•    įrangos, sistemų ir jų aptarnavimo efektyvinimo srityje;

•    saugos didinimo srityje;

•    socialinio dialogo srityje;

•    gerosios praktikos koncepcijų kūrimo srityje;

•    konsultacijų su oro erdvės naudotojais srityje;

•    kaštų mažinimo taikant bendras priemones srityje, tarp jų - bendrus mokymus, bendrus pirkimus, oro eismo vadybos sistemų ir kitų įrankių derinimą, bendrus investicinius planus, tarpvalstybinių paslaugų teikimą arba delegavimą, suderintą ryšių, navigacijos, stebėjimo paslaugų infrastruktūros vystymą ir oro navigacijos informacijos paslaugų teikimą, bendrus skrydžių valdymo tinklus.

VIDEO>>>


Baltijos FOEB: pradžia ir pasiekti rezultatai

2012 m. Lietuva ir Lenkija tarpvalstybinės sutarties pagrindu įkūrė Baltijos funkcinį oro erdvės bloką (FOEB), apimantį Lietuvos ir Lenkijos oro erdves ir susitarė dėl bendro oro navigacijos paslaugų teikimo organizavimo šioje bendroje oro erdvėje. Įkūrus Baltijos FOEB, „Oro navigacija“, kaip Lietuvos Respublikos oro navigacijos paslaugų teikėja, veiklą vykdo glaudžiai bendradarbiaudama su Lenkijos oro navigacijos paslaugų teikėja PANSA. Pagrindinis FOEB tikslas – veikiant kartu, kurti pridėtinę vertę oro erdvės naudotojams, įmonėms ir visuomenei.

 

„Oro navigacija” ir PANSA vertina Baltijos FOEB kaip  savotiškus galimybių vartus į svarbius didelio masto projektus ir programas: industrinius aljansus, tarptautinį bendradarbiavimą, mokslinių tyrimų programas, gerosios praktikos dalinimosi platformas.

Strateginiai Baltijos FOEB tikslai:

     • plėsti veiklą bendradarbiaujant su kitais oro navigacijos paslaugų tiekėjais, funkciniais oro erdvės blokais, valstybėmis už ES ribų;

     • plėtoti inovatyvius sprendimus;

     • veikti kaip į verslą orientuota efektyvi organizacija;

     • įgyvendinti vertybėmis paremtą organizacinį modelį;

     • teikti paslaugas neatsižvelgus į tiekėjo buvimo vietą.  

Sukūrus Baltijos FOEB, „Oro navigacija” ir PANSA pasiekė šiuos rezultatus:

     • įkūrė (kartu su Čekijos ir Slovakijos oro navigacijos paslaugų teikėjais) B4 konsorciumą siekiant efektyviau įgyvendinti techniškai sudėtingus SESAR 2020 programos projektus, tyrimų naštą dalijantis tarpusavyje ir aktyviai bendradarbiaujant su SESAR bendrosios įmonės (SJU) struktūromis;

     • tapo Europos iTEC aljanso (angl. Interoperability Through European Collaboration) narėmis, siekdamos bendrai plėtoti skrydžių valdymo sistemas, užtikrinant visišką jų tarpusavio suderinamumą bei pridėtinės vertės gavimą pasinaudojant naudojamų skydžių valdymo sistemų vienodumu;

     • vykdė bendras oro eismo vadybos (OEV) ir aerodromų stebėjimo ir kontrolės sistemų pirkimų procedūras;

     • pradėjo diegti laisvai pasirenkamų maršrutų oro erdvės koncepciją;

     • derino veiksmus paieškos ir gelbėjimo srityje;

     • parengė ir vykdė bendrą komunikacijos strategiją;

     • dalinosi gerąja praktika mokymų, socialinio dialogo, pagrindinių paslaugų teikimo srityse. 

Šiuo metu Baltijos FOEB mastu vykdomi bei planuojami vykdyti šie pagrindiniai projektai:

     • Oro eismo vadybos ir aerodromų stebėjimo ir kontrolės sistemų diegimas;

     • iTEC bei kitų skrydžių valdymo sistemų suderinamumo, nenumatytų atvejų procedūrų nustatymas, tiekiant efektyvesnes tarpvalstybines paslaugas skirtas bendradarbiavimui su kitais funkciniais oro erdvės blokais (toliau – FOEB) bei ES nepriklausančiomis šalimis ;

     • vietinio eismo sudėtingumo (angl. Complexity) valdymas („Oro Navigacija“ ir PANSA turi įsidiegti vadinamus eismo sudėtingumo valdymo įrankius, kurie leidžia nuolat stebėti ir vertinti einamąjį ir prognozuojamąjį eismą, apskaičiuoti ir valdyti skrydžio vadovo darbo apkrovą. Tokios priemonės padeda optimizuoti oro erdvės pralaidumą);

     • plano, apimančio tarpvalstybinių paslaugų teikimą, dinaminį sektorių naudojimą, paslaugų teikimą nenumatytų aplinkybių (ypatingų  atvejų) metu, įgyvendinimas;

     • bendradarbiavimo su kitais FOEB ir bendradarbiavimo su ES nepriklausančiomis šalimis stiprinimas.

 

Skaitykite daugiau:
http://www.balticfab.eu/Puslapis atnaujintas: 2019-05-10

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460