Administracinė informacija

Lūkesčių laiškas


Susisiekimo ministerijos lūkesčių laiškas parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 665 numatyta tvarka. Jame apibrėžti valstybės įmonei „Oro navigacija“ keliami tikslai, veiklos kryptys ir bendri lūkesčiai dėl veiklos principų.


 

PRITARTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2018 m. vasario 8  d. įsakymu Nr. 3-56

 

RAŠTAS DĖL VALSTYBĖS LŪKESČIŲ

VĮ „ORO NAVIGACIJA“

Tikslas

Šiuo raštu dėl valstybės lūkesčių (toliau – Raštas) pateikiami Susisiekimo ministerijos lūkesčiai dėl VĮ „Oro navigacija“ (toliau – Įmonė) veiklos krypčių, Įmonei keliamų tikslų ir veiklos principų. Lūkesčiai formuojami visai valdybos kadencijai, tačiau pagal poreikį Raštas gali būti atnaujinamas. Raštas turėtų tapti pagrindu rengiant ir peržiūrint Įmonės strateginį planą. Raštas nėra teisinis įpareigojimas ir yra skirtas skatinti bendradarbiavimą tarp Įmonės ir Susisiekimo ministerijos.

Šiuo Raštu Susisiekimo ministerija nesiekia apriboti ar be reikalo išplėsti Įmonės ar jos valdymo organų teisių ar pareigų. Įmonė ir jos valdymo organai visų pirma privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais, Įmonės įstatais ir kitais Įmonės savininko priimtais sprendimais, gerąja įmonių valdymo praktika ir prisiimti atsakomybę už priimamus sprendimus. Įgyvendinant šiuo Raštu išsakytus Susisiekimo ministerijos lūkesčius Įmonės valdymo organai privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

VĮ „Oro navigacija“ paskirtis, veiklos kryptys ir tikslai

Įmonės paskirtis – oro navigacijos paslaugų teikimas Lietuvos oro erdvėje.

Įmonės veiklos, atitinkančios valstybės interesą:

1. oro eismo valdymas (maršrutų ir terminalo);
2. ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos;
3. paieškos ir gelbėjimo paslaugos (Aeronautikos gelbėjimo koordinacinis centras);
4. oro navigacijos informacijos paslaugos.

Susisiekimo ministerija tikisi, jog Įmonė veiklą vystys šiomis kryptimis:

– Oro navigacinių paslaugų saugos ir kokybės užtikrinimas.
Įmonė privalo užtikrinti nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą dėl paslaugų saugos ir kokybės. Savo kompetencijos ribose Įmonė privalo dėti visas pastangas įgyvendindama valstybės viziją dėl nulinio žuvusiųjų oro transporto sektoriuje skaičiaus.

– Triukšmo mažinimas.
Įmonė privalo dėti visas pastangas siekiant sumažinti aviacijos keliamą triukšmą ir kitą taršą. Įmonė turėtų artimai bendradarbiauti su Lietuvos oro uostais, aviakompanijomis ir institucijomis parenkant tinkamiausias priemones šio tikslo įgyvendinimui. Triukšmo mažinimo priemonės turi būti suderinamos su susisiekimo oro transportu gerinimu.

– Inovacijos ir lyderystė.
Įmonė turėtų investuoti į naujas technologijas ir modernius darbo metodus. Susisiekimo ministerija tikisi, jog Įmonė taps regioniniu lyderiu, o Lietuva bus šios srities pavyzdžiu kitoms šalims.

– Nauda savininkui.
Įmonės vidutinė nuosavo kapitalo grąža turi būti ne mažesnė nei Vyriausybės nustatytas rodiklis. Šis rodiklis turi būti paskaičiuotas atsižvelgiant į įmonės vykdomus specialiuosius įpareigojimus bei Europos Komisijos reglamentų reikalavimus. Įmonė turėtų konsultuotis su valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centru dėl grąžos ir įsiskolinimo lygio reikalavimų.

– Juridinės formos keitimas.
Susisiekimo ministerija planuoja pertvarkyti Įmonę į akcinę bendrovę. Įmonė turėtų planuoti savo veiklą ir dėti visas reikiamas pastangas, jog juridinė forma būtų pakeista iki 2018 metų pabaigos.

Susisiekimo ministerijos lūkesčiai turėtų tapti integralia Įmonės strateginio plano dalimi. Krypčių įgyvendinimo siektini rodikliai ir reikšmės turėtų būti atspindėti Įmonės strateginiame plane, užtikrinant kasmetinį rodiklių gerėjimą.

Įmonės valdybos pirmininkas ir vadovas turėtų periodiškai pristatyti Susisiekimo ministerijos vadovybei atnaujintą strateginį planą, metinius biudžetus ir rezultatus, metines valdybos savęs vertinimo išvadas.

Bendri lūkesčiai dėl veiklos principų

Įmonės galutiniai savininkai yra Lietuvos piliečiai, tad Įmonės valdymo organai privalo dėti visas pastangas, jog Įmonė būtų valdoma atsižvelgiant į gyventojų interesus.

Įmonė privalo vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus. Įmonė savo veikloje turėtų vadovautis gerąja tvaraus ir subalansuoto vystymosi praktika. Įmonė į savo strategiją turėtų integruoti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi principus aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektais ir siekti užtikrinti technologijų naudojimą ir atsparios klimato kaitos pokyčiams infrastruktūros plėtrą. Taip pat Įmonė privalo vadovautis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijomis ir gerosiomis praktikomis.

Įmonės valdyba turėtų veikti nepriklausomai, tačiau Susisiekimo ministerija tikisi, jog valdyba iš anksto informuos apie esminius Įmonės sprendimus. Esminiais sprendimais laikomi šie valdybos priimami sprendimai, tačiau valdyba turėtų vadovautis protingumo principu ir informuoti apie kitus potencialiai su savininko interesais susijusius svarbius sprendimus:


potencialūs valdybos narių interesų konfliktai;
potencialūs teisminiai ginčiai;
galimas Įmonės darbuotojų ar susijusių šalių sukčiavimas;
esminiai pokyčiai Įmonės veikloje;
didesnio masto darbuotojų atleidimai;
stambūs įsigijimai ar pardavimai;
galima žala visuomenei, gamtai, ekonomikai ar valstybės saugumui;
spaudos pranešimai, kurie gali reikalauti Susisiekimo ministerijos atstovų komentarų;
bet kokio masto korupcija ar politinė intervencija;
kitos esminės rizikos, keliančios grėsmę Įmonės veiklos tęstinumui.

 

__________________Puslapis atnaujintas: 2018-12-17

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460