Administracinė informacija

 

PATVIRTINTA
Valstybės įmonės „Oro navigacija"
generalinio direktoriaus
2019 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. V-391

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“

SAUGOS, KOKYBĖS, SAUGUMO IR ATITIKTIES POLITIKOS APRAŠAS

 

APRĖPTIS

Valstybės įmonės „Oro navigacija“ saugos, kokybės, saugumo ir atitikties politikos apraše (toliau vadinama Politika) išdėstome pagrindinius principus ir koncepciją, kurių mes, kaip valstybės įmonė „Oro navigacija“, laikomės vykdydami savo veiklą.

Esame valstybės įmonė „Oro navigacija“ (toliau vadinama Įmonė) - oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų, įskaitant oro eismo paslaugas, oro eismo srautų valdymą, oro erdvės valdymą,  ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugas, oro navigacijos informacijos paslaugas, teikėja visoje Lietuvos Respublikos oro erdvėje, taip pat virš teritorinių vandenų bei Baltijos jūros oro erdvės, kuri įeina į Vilniaus skrydžių informacijos regioną.

Užtikriname aeronautikos paieškos ir gelbėjimo darbų organizavimą ir koordinavimą.
Vykdome Skrydžių vadovų mokymo organizacijos veiklą.
Esame strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė.
Politikos nuostatas taikome visai Įmonės vykdomai veiklai.

Mūsų MISIJA Mūsų VIZIJA Mūsų VERTYBĖS
Saugiai, kokybiškai ir efektyviai teikti oro navigacijos paslaugas Konkurencingiausias Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytojas ir aviacijos sprendimų inovatorius Mes esame inovatyvūs, elgiamės tinkamai, dirbame kaip komanda, veikiame atvirai ir atsakingai

 


       Mūsų PRIORITETAS

Saugus paslaugų teikimas. Įsipareigojame nuolat teikti saugai pirmenybę prieš bet kuriuos ekonominius, organizacinius ir kitus veiksnius

 

SAUGOS TIKSLAI

Mūsų saugos tikslai - užtikrinti sistemingą ir iniciatyvų teikiamų paslaugų saugos stiprinimą, aukščiausią saugos lygį. Siekdami aukščiausių veiklos standartų, nuolat tobuliname saugos valdymą, didiname saugos valdymo sistemos veiksmingumą, puoselėjame saugos kultūrą. Dirbdami dalinamės patirtimi tiek mokantis iš klaidų, tiek taikant gerąją praktiką.

KOKYBĖS TIKSLAI

Mūsų kokybės tikslai – gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti klientų ir kitų suinteresuotų šalių pasitenkinimą. Siekdami šių tikslų elgiamės socialiai atsakingai, nuolat tobuliname veiklos procesus, didiname Įmonės veiklos efektyvumą, palaikome į bendro tikslo siekimą orientuotą ir vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą.

SAUGUMO TIKSLAI

Mūsų saugumo tikslas - užkirsti kelią neteisėtam įsikišimui į paslaugų teikimą. Siekdami šio tikslo įgyvendiname įrenginių, informacijos ir duomenų bei personalo saugumo priemones, nuolat tobuliname saugumo valdymą.

ATITIKTIES REIKALAVIMAI

Savo veiklą grindžiame tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, standartais bei rekomenduojama praktika. Mes nuolat laikomės taikytinų Europos Sąjungos reglamentų, kitų tarptautinių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, standartų, Įmonės vidaus teisės aktų reikalavimų bei vykdome atitikties taikytiniems reikalavimams stebėseną.

 

Mes įsipareigojame:

prižiūrėti ir nuolat tobulinti Įmonės saugos, saugumo valdymo, kokybės vadybos sistemą ( įskaitant jos dokumentus, procesus ir veikimo rezultatus), kuri yra neatsiejama bendros Įmonės valdymo sistemos dalis;

aiškintis klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius bei tenkinti jų lūkesčius;

vykdyti veiklos procesų vertinimą ir juo pagrįstą nuolatinį procesų tobulinimą, siekdami aukščiausių standartų ir atsižvelgdami į gerąją praktiką;

siekti technologinės pažangos, diegti aplinkosaugos požiūriu pažangius inžinerinius sprendimus bei sistemas, taupiai ir racionaliai naudoti išteklius;

prižiūrėti ir tobulinti rizikos valdymo sistemą, integruotą į visus Įmonės veiklos procesus bei atitinkančią tarptautinius rizikos valdymo standartus ir gerąją praktiką;

būti nuolat pasirengę tinkamai valdyti nenumatytus atvejus ir koordinuoti veiksmus su kitais paslaugų teikėjais ir aviacijos įmonėmis;

užtikrinti atvirą ir veiksmingą pranešimų apie saugos įvykius ir saugumo problemas sistemą;

užtikrinti tinkamą komunikaciją ir patirties pasidalinimą saugos, kokybės, saugumo ir atitikties klausimais;

netoleruoti tyčinių ir pasikartojančių pažeidimų, didelio aplaidumo, kenkėjiškų veiksmų, sąmoningai neatsargaus elgesio;

taikyti objektyvius elgesio vertinimo standartus vienodai visiems darbuotojams;

užtikrinti tinkamą saugos ir kitos Įmonei svarbios informacijos ir duomenų apsaugą nuo neteisėto jų panaudojimo.

 

Įmonės vadovas įsipareigoja:

skirti saugos, kokybės, saugumo ir atitikties stebėsenos užtikrinimui reikiamus išteklius;

nustatyti atsakomybes ir įgaliojimus už saugos ir saugumo valdymo bei kokybės vadybos sistemų įgyvendinimą ir priežiūrą;

užtikrinti, kad vykdant veiklą bus nuolat laikomasi Europos Sąjungos reglamentų, kitų tarptautinių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, standartų, Įmonės vidaus teisės aktų reikalavimų;

užtikrinti atitikties stebėsenos funkcijos nepriklausomumą;

savo asmeniniu pavyzdžiu ir atsakingai priimamais sprendimais skatinti Įmonės darbuotojus aktyviai dalyvauti rizikos valdyme;

sukurti organizacinę kultūrą ir pasitikėjimo atmosferą, kurioje darbuotojai nebijotų pripažinti ir praneštų apie savo netyčia padarytas klaidas, dėl kurių kyla saugai ir saugumui pavojingos situacijos, saugos ir saugumo įvykiai, ir už jas nebūtų baudžiami;

laikytis principo, kad bausti ar kaltinti dėl netyčinių žmogiškųjų klaidų – neefektyvu ir neteisinga, tačiau netoleruoti tyčinių ir pasikartojančių pažeidimų, didelio aplaidumo, kenkėjiškų veiksmų, sąmoningai neatsargaus elgesio;

užtikrinti grįžtamąjį ryšį, darbuotojui pranešus apie saugai ir saugumui pavojingas situacijas ar pateikus pasiūlymus dėl gerinimo;

vertinti darbuotojų įsitraukimą į Įmonės veiklos tobulinimą ir skatinti darbuotojų iniciatyvas bei atsakingą požiūrį;

 teikti pasiūlymus tobulinimui ir prisidėti prie patirties sklaidos, saugos ir saugumo įvykių prevencijos bei saugos ir saugumo valdymo sistemų gerinimo;

sudaryti sąlygas darbuotojams sistemingai kelti kvalifikaciją, ugdyti darbuotojų sąmoningumą ir atsakomybę;

sudaryti sąlygas darbuotojams dirbti našiai ir kokybiškai;

įgyvendinti teisingumo kultūros principus vertinant žmogaus veiklą;

užtikrinti darbuotojams socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą, sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, vykdyti nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų prevenciją.

 

Visi Įmonės darbuotojai žino Saugos, kokybės, saugumo ir atitikties politiką, dalyvauja ją įgyvendinant bei gali teikti siūlymus dėl jos tobulinimo. Siekiant užtikrinti saugos, kokybės, saugumo ir atitikties politikos aprašo aktualumą ir tinkamumą, jis periodiškai, ne rečiau kaip kartą per metus, peržiūrimas ir esant poreikiui atnaujinamas.

 

_____________________

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460