Administracinė informacija

Duomenų subjekto teisės

  JŪS TURITE TEISĘ:

•    žinoti (būti informuotas), kas tvarko Jūsų duomenis ir kodėl (Reglamento 12–14 straipsniai);

•    susipažinti su savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);

•    reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);

•    reikalauti ištrinti ir būti pamirštam (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

     -    asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
     -    Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
     -    Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

•    apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:

     -    asmens duomenys yra netikslūs;
     -    asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
     -    duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
     -    Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.

•    perkelti savo duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);

•    nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

Taip pat duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėtų asmens duomenų tvarkymo veiksmų (neveikimo).

 

Rekvizitai

Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460