Administracinė informacija

SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 
Asmens duomenų valdytojas – valstybės įmonė „ORO NAVIGACIJA“ (rekvizitai: juridinio asmens kodas 302583106, registruotos buveinės adresas – Balio Karvelio g. 25, Vilnius, LT – 02184, el. paštas – info@ans.lt, Tel. Nr. +370 706 94 502)

 

 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

- siekiant įgyvendinti darbo sutarties ir kolektyvinės sutarties sąlygas (žmogiškųjų išteklių valdymas);

- darbo užmokesčio apskaitos srityje ir su juo susijusių mokesčių apskaičiavimo išmokėjimo ir ataskaitų bei deklaracijų sudarymo;

- darbų saugos instruktavimo ir darbuotojų sveikatos ir saugos darbo vietoje užtikrinimo bei sveikatos ir saugos darbo vietoje užtikrinimo;

- studentų praktikos atlikimo;

- asmenų kandidatuojančių dirbti Įmonėje ir siekiančių sudaryti darbo sutartį su Įmone.

 

 

 

 SIEKIANT ĮGYVENDINTI DARBO SUTARTIES IR KOLEKTYVINĖS SUTARTIES SĄLYGAS (ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS), TVARKOMI ŠIE DUOMENYS::

 

 

·       vardas ir pavardė;

·       asmens kodas;

·       gimimo data;

·       atvaizdas (darbuotojo nuotrauka);

·       deklaruojamosios ir/ar gyvenamosios vietos adresas;

·       pilietybė;

·       kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

·       socialinio draudimo pažymėjimo numeris;

·       gyvenimo aprašymo duomenys ir juos faktus pagrindžiantys dokumentai (diplomai, licencijos, atestatai, pažymėjimai, pažymos, kt.);

·       informacija, nurodyta viešų ir privačių interesų deklaracijoje;

·       duomenys, įrodantys darbuotojo teisę į Darbo kodekse nustatyta lengvatas (duomenys apie darbuotojo neįgalumą, duomenys apie darbuotojo turimą (-us) vaiką (-us) iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų, darbuotojo duomenys apie jo sveikatos būklę, duomenys, kad darbuotojas vaiką (-us) augina vienas);

·       asmenybės savybių vertinimo duomenys;

·       informacija apie draudimą ir išmokas;

 

 

·      informacija apie darbuotojo nepriekaištingos reputacijos atitiktį;

·      informacija apie tikrinimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta išdavimo;

·      informacija apie priėmimą į darbą ir atleidimą, darbuotojo karjerą Įmonėje;

·      informacija apie poilsio laiką, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas;

·      informacija apie dirbtą darbo laiką;

·      informacija apie skatinimus ir nuobaudas;

·       informacija apie atliktus darbus ir užduotis;

·      Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data;

·      informacija apie darbuotojų kompetencijos tobulinimą;

·      asmeninių automobilių valstybiniai numeriai ir kiti automobilių parametrai;

·      informacija apie karinę tarnybą;

·      ketvirtinių/metinių pokalbių vertinimas;

·      taip pat kiti duomenys, kuriuos pateikė pats darbuotojas.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Buvę ir esami įmonės darbuotojai.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys apie sveikatą (informacija apie priklausomybės ligų centro, psichikos sveikatos centro arba sveikatos priežiūros įstaigų įskaitas (pažymos apie sveikatos būklę);

 

Psichologiniai testai ir jų vertinimų išvados;

 

Informacija apie administracinių nuobaudų skyrimą, patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, teistumą.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto ir valstybės institucijų ir valstybės įgaliotų asmenų bei ir valstybės informacinių registrų.

 

 

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir

archyvų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų

rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100

„Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

 

 

 

 

 DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS SRITYJE IR SU JUO SUSIJUSIŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMO, IŠMOKĖJIMO IR ATASKAITŲ BEI DEKLARACIJŲ SUDARYMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·     vardas ir pavardė;

·     asmens kodas;

·     gimimo data;

·     kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

·     socialinio draudimo pažymėjimo numeris;

·     informacija apie priėmimą į darbą ir atleidimą, darbuotojo karjerą Įmonėje;

·     informacija apie poilsio laiką, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas;

 

 

·  informacija apie darbo laiką;

·  informacija apie komandiruotes ir jose patirtas išlaidas;

·  duomenys, įrodantys darbuotojo teisę į Darbo kodekse nustatyta lengvatas (duomenys apie darbuotojo neįgalumą, duomenys apie darbuotojo turimą (-us) vaiką (-us) iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų, darbuotojo duomenys apie jo sveikatos būklę, duomenys, kad darbuotojas vaiką (-us) augina vienas);

·  banko ir atsiskaitomosios sąskaitos duomenys;

·  informacija apie išskaitymus pagal vykdomuosius raštus.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Buvę ir esami įmonės darbuotojai.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys apie darbuotojo neįgalumą, darbuotojo duomenys apie jo sveikatos būklę.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto ir valstybės institucijų ir valstybės įgaliotų asmenų bei ir valstybės informacinių registrų.

 

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

10 m.

 

 

 

DARBŲ SAUGOS INSTRUKTAVIMO IR DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS DARBO VIETOJE UŽTIKRINIMO BEI SVEIKATOS IR SAUGOS DARBO VIETOJE UŽTIKRINIMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·      vardas ir pavardė;

·      asmens kodas;

·      gimimo data;

·      atvaizdas (darbuotojo nuotrauka);

·      kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

·      deklaruojamosios ir/ar gyvenamosios vietos adresas;

 

·        rūbų dydžiai,

·        įrašai apie alergiją ir kiti sveikatos duomenys, kenksmingi darbo aplinkos faktoriai;

·        informacija apie darbo stažą;

·        informacija apie pareigas, funkcijas, darbo pobūdį;

·        informacija apie darbuotojų patikrinimus (dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų);

·        darbuotojų medicininių apžiūrų duomenys.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Buvę ir esami įmonės darbuotojai.

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys apie darbuotojo duomenys apie jo sveikatos būklę.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto ir valstybės institucijų ir valstybės įgaliotų asmenų bei ir valstybės informacinių registrų.

 

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

10 m.

 

 

 

STUDENTŲ PRAKTIKOS ATLIKIMO TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·    vardas ir pavardė;

·    gimimo data;

·    asmens kodas;

·    kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

·    deklaruojamosios ir/ar gyvenamosios vietos adresas;

 

 

·  gyvenimo aprašymo duomenys ir juos faktus pagrindžiantys dokumentai (pažymėjimai, pažymos, kt.);

·  praktikos atlikimo dokumentai, vertinimas;

·  taip pat kiti duomenys, kuriuos pateikė pats studentas.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Studentai siekiantys atlikti praktiką Įmonėje, asmenys iki 29 m. pagal Užimtumo įstatymą, norintys atlikti savanorišką praktiką. 

 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto ir (ar) studento mokymosi įstaigos.

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Asmens duomenys yra ištrinami pasibaigus atrankos į laisvą praktikos vietą procedūrai arba jei asmuo davė sutikimą šią informaciją saugoti, ji saugoma 1 metus.

 

 

 

ASMENŲ KANDIDATUOJANČIŲ DIRBTI ĮMONĖJE IR SIEKIANČIŲ SUDARYTI DARBO SUTARTĮ SU ĮMONE TIKSLU, TVARKOMI ŠIE DUOMENYS:

 

 

·  vardas ir pavardė;

·  gimimo data;

·  kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

·  atvaizdas (darbuotojo nuotrauka);

·  deklaruojamosios ir/ar gyvenamosios vietos adresas;

 

·  asmenybės savybių vertinimo duomenys;

·  gyvenimo aprašymo duomenys ir juos faktus pagrindžiantys dokumentai (diplomai, licencijos, atestatai, pažymėjimai, pažymos, kt.);

·  rekomendacijos (iš buvusių, esamų darbdavių);

·  bandomųjų užduočių vertinimas (gali būti duodami „namų darbai“)

·  taip pat kiti duomenys, kuriuos pateikė pats kandidatas.

 

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPĖS

 

Asmenų kandidatuojančių dirbti Įmonėje. 

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Duomenys netvarkomi.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

Tiesiogiai iš duomenų subjekto.

DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR Į UŽSIENIO VALSTYBES

Valstybės institucijoms ir valstybės įgaliotiems asmenims,

kurių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra

nustatyta teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų.

 

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.

 

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Asmens duomenys yra ištrinami pasibaigus atrankos į laisvą darbo vietą procedūrai arba jei asmuo davė sutikimą šią informaciją saugoti, ji saugoma 1 metus.

 

 

 

 

Rekvizitai

VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460