Administracinė informacija

Asmens duomenų apsauga

 

BEndra informacija apie asmens duomenų tvarkymĄ

INFORMUOJAME:

 

Mes valstybės įmonė „Oro navigacija“ siekiame informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar duomenis teikiate elektroninėmis priemonėmis ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu.

 

Ši informacija skirta informuoti Jus kaip mes valstybės įmonė „Oro navigacija“ (Įmonės rekvizitai: juridinio asmens kodas 302583106, registruotos buveinės adresas – Rodūnios kelias 2, Vilnius, LT – 08242, el. pašto adresas – info@ans.lt , telefono numeris +370 706 94 502) būdama asmens duomenų valdytoja, renkame ir naudojame Jūsų pateiktus ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą.

 

Jūsų asmens duomenys valstybės įmonėje „Oro navigacija“ tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.

 

Duomenų tvarkymui valstybė įmonė „Oro navigacija“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais valstybė įmonė „Oro navigacija“ imasi visų būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai tvarkytų duomenis, laikydamiesi valstybės įmonės „Oro navigacija“ nurodymų ir kad duomenų tvarkytojai užtikrintų tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones.

Duomenų tvarkytojo atliekamas duomenų tvarkymas reglamentuojamas sutartimi arba teisės aktu.

 

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite teisę:

 

·         žinoti (būti informuotas), kas tvarko Jūsų duomenis ir kodėl (Reglamento 12–14 straipsniai);

 

·         susipažinti su savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);

 

·         reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);

 

·         reikalauti ištrinti ir būti pamirštam (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

·       asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

·       Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;

·       Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

·         apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:

·       asmens duomenys yra netikslūs;

·       asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;

·       duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

·       Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.

·         perkelti savo duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);

 

·         nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

 


 

Taip pat duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėtų asmens duomenų tvarkymo veiksmų (neveikimo).

 

asmens duomenų apsaugos pareigūnas

 

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679, dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

 

Kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis į Asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdantį asmenį:

 

kontaktai:

 

Saugumo skyriaus

Atitikties stebėsenos specialistė

 

El. p. duomenuapsauga@ans.lt

 Puslapis atnaujintas: 2018-09-11

Rekvizitai

 

 


 

 

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius 
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt

 

    

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460