Europos Sąjungos teisės aktai

 

 

2003 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB dėl civilinės aviacijos įvykių pranešimų (konsoliduotoji redakcija)/ (anglų k., Consolidated version)

 

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (anglų k.) / Konsoliduotoji redakcija, Consolidated version

 

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (anglų k.) / Konsoliduotoji redakcija, Consolidated version

 

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (anglų k.) / Konsoliduotoji redakcija, Consolidated version

 

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (anglų k.) / Konsoliduotoji redakcija, Consolidated version

 

2005 m. gruodžio 23 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2150/2005, nustatantis lankstaus oro erdvės naudojimo bendrąsias taisykles (anglų k.)

 

2006 m. gegužės 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 730/2006 dėl oro erdvės klasifikavimo ir skrydžių pagal regimųjų skrydžių taisykles vykdymo (RST) virš 195 skrydžių lygio (anglų k.)

 

2006 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1033/2006, nustatantis bendro Europos dangaus priešskrydinio etapo skrydžių planų procedūrų reikalavimus (anglų k.)

 

2006 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1032/2006, nustatantis automatinių sistemų, kurias skrydžių valdymo tarnybos naudoja keisdamosi skrydžio duomenimis, perduodamos pranešimus, derindamos ir vienos kitoms perduodamos skrydžių valdymą, reikalavimus (anglų k.)

 

2006 m. gruodžio 6 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr.1794/2006, nustatantis bendrąją mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą (anglų k.)

 

2007 m. birželio 7 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 633/2007, nustatantis pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolo, naudojamo pranešti, koordinuoti ir perduoti skrydžių valdymui iš vienos skrydžių valdymo tarnybos į kitą, taikymo reikalavimus (anglų k.)
   2007 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1330/2007, nustatantis informacijos apie civilinės aviacijos įvykius, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/42/EB 7 straipsnio 2 dalyje, suinteresuotosioms šalims skleidimo taisyklių taikymą (anglų k.)

 

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (anglų k.) / Konsoliduotoji redakcija, Consolidated version

 

2008 m. gegužės 30 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 482/2008, kuriuo nustatoma oro navigacijos paslaugų teikėjų diegtina programinės įrangos saugos užtikrinimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 2096/2005 II priedas (anglų k.)

 

2009 m. sausio 16 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 29/2009, nustatantis Bendro Europos dangaus duomenų ryšio paslaugų reikalavimus (anglų k.)

 

2009 m. sausio 16 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 30/2009, iš dalies keičiantis reglamente (EB) Nr. 1032/2006 nustatytus automatinių sistemų, kurias skrydžių valdymo tarnybos naudoja keisdamosi skrydžio duomenimis, reikalavimus (Pakeitimai: 2009 m. sausio 17 d. ES OL L 13) (anglų k.) (Corrigendum: OJ L13 17 January 2009)

 

2009 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas 2009/320/EB, patvirtinantis Bendro Europos dangaus ATM tyrimų (SESAR) projekto pagrindinį oro eismo vadybos Europoje planą (anglų k.)

 

2009 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 262/2009, kuriuo nustatomi suderinto S režimo užklausiklio kodų skyrimo ir naudojimo bendrame Europos danguje reikalavimai (anglų k.)

 

2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (anglų k.)

 

2009 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (anglų k.)

 

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1070/2009 iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 549/2004, (EB) Nr. 550/2004, (EB) Nr. 551/2004, (EB) Nr. 552/2004, kad būtų pagerintas Europos aviacijos sistemos veikimas ir tvarumas (anglų k.)

 

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1108/2009 iš dalies keičiantis Reglamento (EB) 216/2008 nuostatas dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų bei panaikinantis Direktyvą 2006/23/EB (anglų k.)

 

2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1254/2009, kuriuo nustatomi kriterijai, kurių laikydamosi valstybės narės gali netaikyti bendrųjų pagrindinių civilinės aviacijos saugumo standartų ir imtis alternatyvių saugumo priemonių (anglų k.)

 

2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 18/2010, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 300/2008 nuostatas dėl nacionalinių civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų reikalavimų (anglų k.)

 

2010 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 72/2010, kuriuo nustatoma Komisijos atliekamų patikrinimų aviacijos saugumo srityje tvarka (anglų k.)

 

2010 m. sausio 26 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 73/2010, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai (anglų k.)

 

2010 m. kovo 25 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 255/2010, kuriuo nustatomos bendrosios oro eismo srautų valdymo taisyklės (anglų k.)

 

2010 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 297/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (anglų k.)

 

2010 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 691/2010, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų veiklos rezultatų planas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2096/2005, nustatantis bendruosius oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus (Pakeitimai: 2010 m. rugpjūčio 3 d. ES OL L 201) (anglų k.) (Corrigendum: OJ L 201 3 August 2010)

 

 

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų irincidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (anglų k.)

 

2010 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1191/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1794/2006, nustatantis bendrąją mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą (anglų k.)

  

2011 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimas 2011/121/ES dėl 2012–2014 m. visos Europos Sąjungos oro navigacijos paslaugų teikimo veiklos rezultatų tikslų ir įspėjamųjų ribų nustatymo (anglų k.)

 

2011 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 176/2011 dėl informacijos, pateiktinos prieš nustatant ir keičiant funkcinį oro erdvės bloką (anglų k.)

  2011 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 677/2011, kuriuo nustatomos išsamios oro eismo valdymo (OEV) tinklo funkcijų vykdymo taisyklės ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 (anglų k.)
  2011 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių vadovų licencijų ir tam tikrų pažymėjimų taisyklės (anglų k.)
  2011 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1034/2011 dėl oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų saugos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 (anglų k.)
  2011 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011, kuriuo nustatomi bendrieji oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimai ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 482/2008 ir (ES) Nr. 691/2010 (anglų k.)
 

2011 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1206/2011, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus su apžvalga susiję orlaivių atpažinimo reikalavimai (anglų k.)

 

2011 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1207/2011, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus su apžvalga susiję veikimo charakteristikų ir sąveikos reikalavimai (anglų k.)

 

2011 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1216/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 691/2010, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų veiklos rezultatų planas (anglų k.)

  2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas(ES) Nr. 1332/2011, kuriuo nustatomi oro erdvės naudojimo reikalavimai ir veiklos procedūros, kad būtų išvengta susidūrimų ore (anglų k.)
 

2012 m. liepos 26 d. Komisijos rekomendacija 2012/C 228/01 dėl veiklos rezultatų planų ir tikslų, atitinkančių pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 691/2010 patvirtintus visos Europos Sąjungos veiklos rezultatų tikslus, įgyvendinimo ir pasirengimo antrajam veiklos rezultatų ataskaitiniam laikotarpiui (anglų k.)

 

2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 (Pakeitimai) (anglų k.)

2012 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1079/2012, kuriuo nustatomi bendrame Europos danguje naudojamų kalbinio ryšio kanalų išskirstymo reikalavimai (anglų k.)

2013 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 6/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (anglų k.)

2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas (anglų k.)

2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema (anglų k.

2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 409/2013 dėl Europos oro eismo valdymo planui įgyvendinti būtinų bendrų projektų apibrėžimo, valdymo struktūrų parengimo ir paskatų sukūrimo (anglų k.)

2013 m. gegužės 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 428/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1033/2006 dėl jo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų ICAO nuostatų ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 929/2010 (anglų k.)

2013 m. liepos 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 657/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1079/2012, kuriuo nustatomi bendrame Europos danguje naudojamų kalbinio ryšio kanalų išskirstymo reikalavimai (anglų k.)

2014 m. vasario 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros (anglų k.)

2014 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/132/ES, kuriuo nustatomi antrojo ataskaitinio laikotarpio (2015–2019 m.) visos Sąjungos oro eismo valdymo tinklo tiksliniai veiklos rodikliai ir įspėjamosios ribos (anglų k.)

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (anglų k.)

2014 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 441/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 29/2009, nustatantis bendro Europos dangaus duomenų ryšio paslaugų reikalavimus (anglų k.)

2014 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 448/2014, kuriuo dėl nuorodų į Čikagos konvencijos priedus atnaujinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 (anglų k.)

2014 m. birželio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 716/2014 dėl bandomojo bendro projekto, reikalingo Europos oro eismo valdymo pagrindiniam planui įgyvendinti, sukūrimo (anglų k.)

2014 m. rugsėjo 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 970/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011, kuriuo nustatomos išsamios oro eismo valdymo (OEV) tinklo funkcijų vykdymo taisyklės(anglų k.)

 

2014 m. rugsėjo 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/672/ES dėl Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos paskyrimo pratęsimo (anglų k.)

  2014 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1028/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1207/2011, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus su apžvalga susiję veikimo charakteristikų ir sąveikos reikalavimai (anglų k.)
 

2014 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1029/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 73/2010, kuriuo nustatomi bendro Europos dangaus oro navigacijos duomenų ir informacijos kokybės reikalavimai (anglų k. )

Atnaujinta: 2014-11-07