Skelbimai

Administracinė informacija

Skelbimai

SKELBIMAS APIE VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“ VALDYBOS NARIO – DARBUOTOJŲ ATSTOVO - ATRANKĄ

Valstybės įmonė „Oro navigacija“, įmonės kodas 210060460, adresas Rodūnios kelias 2, 02188 Vilnius, skelbia valdybos nario – darbuotojų atstovo į valstybės įmonės „Oro navigacija“ valdybą 4 metų laikotarpiui.
Valstybės įmonės „Oro navigacija“ interneto svetainės adresas  - www.ans.lt;
Nuoroda į valstybės įmonės „Oro navigacija“ strategijos santrauką - http://www.ans.lt/lt/imones-veikla/apie-vi-oro-navigacija/
Nuoroda internete į valdymo koordinavimo centro svetainėje skelbiamą informaciją apie valstybės įmonę „Oro navigacija“ - http://vkc.turtas.lt/imones/oro-navigacija

Atrankos būdas: pokalbis.

Kandidatas, pretenduojantis į valstybės įmonės „Oro navigacija“ valdybos narius, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:

1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turi būti nepriekaištingos reputacijos;
1.3. turi būti nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas.

2. Specialieji reikalavimai:

2.1. turėti kompetencijos žmogiškųjų išteklių valdymo srityje (kompetenciją žmogiškųjų išteklių valdymo srityje patvirtina ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis vadovaujant juridinio asmens struktūriniam padaliniui, atsakingam už juridinio asmens žmogiškųjų išteklių valdymą);
2.2. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
2.3. gebėti dirbti komandoje;
2.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.5. gebėti kritiškai mąstyti ir aiškiai dėstyti mintis;
2.6. sugebėti užsibrėžti ambicingus veiklos tikslus ir jų atkakliai siekti;
2.7.  gebėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti konstruktyvias pastabas ir pasiūlymus.

Teikdami paraiškas kandidatai turi nurodyti, kad pretenduoja į valdybos nario – darbuotojų atstovo vietą valdyboje.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas);
 2. Kandidato gyvenimo aprašymas;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 5. Motyvacinis laiškas;

Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams.

Kandidatai teikia dokumentus valstybės įmonei „Oro navigacija“ iki 2017 m. lapkričio 23 d.

 Kandidatai dokumentus valstybės įmonei „Oro navigacija“ gali pateikti šiais būdais:

 1. Asmeniškai. Dokumentai priimami adresu Rodūnios kelias 2, 02188 Vilnius, darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.15 val. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) adresu Rodūnios kelias 2, 02188 Vilnius. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 3. Elektroniniu paštu enkiene.d@ans.lt patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Kontaktinis asmuo – Personalo skyriaus viršininkė Dalia Enkienė, tel. 8 706 94 511, el. paštas enkiene.d@ans.lt.

Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Vyresn. specialistas Vidmantas Bekarevičius, tel. 8 706 94 536, el. paštas bekarevicius.v@ans.lt.

KANDIDATO PRAŠYMAS DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA (39,5 KB)


 

SKELBIMAS APIE VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKĄ

Valstybės įmonė „Oro navigacija“, įmonės kodas 210060460, adresas Rodūnios kelias 2, 02188 Vilnius, skelbia 3 kandidatų atranką užimti valstybės įmonės „Oro navigacija“ valdybos narių pareigas 4 metų laikotarpiui.

Valstybės įmonės „Oro navigacija“ interneto svetainės adresas  - www.ans.lt;

Nuoroda į valstybės įmonės „Oro navigacija“ strategijos santrauką - http://www.ans.lt/lt/imones-veikla/apie-vi-oro-navigacija/

Nuoroda internete į valdymo koordinavimo centro svetainėje skelbiamą informaciją apie valstybės įmonę „Oro navigacija“ - http://vkc.turtas.lt/imones/oro-navigacija

Atrankos būdas: pokalbis.

Kandidatai, pretenduojantys į valstybės įmonės „Oro navigacija“ valdybos narius, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:

1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turi būti nepriekaištingos reputacijos;
1.3. turi būti nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas.

2. Specialieji reikalavimai:

2.1. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
2.2. turėti kompetenciją bent vienoje iš šių sričių:
2.2.1. strateginio planavimo ir valdymo srityje (šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, 3 metų darbo juridinio asmens vadovu patirtis, 3 metų darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis);
2.2.2. finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje (šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens finansininku, darbo finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis arba aukštasis universitetinis finansų arba audito srities išsilavinimas);
2.2.3. civilinės aviacijos žinių (šias žinias patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo civilinėje aviacijoje ar šioje srityje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis arba aukštasis universitetinis atitinkamos srities ir krypties išsilavinimas, susijęs su  civilinės aviacijos sritimi).

3. Nepriklausomumo kriterijai:

3.1. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti valstybės įmonės „Oro navigacija“ vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
3.2. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti valstybės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
3.3. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi gauti ir paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš valstybės įmonės „Oro navigacija“, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
3.4. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su valstybės įmone „Oro navigacija“ nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys; neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės arba susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
3.5. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko valstybės įmonės „Oro navigacija“ auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
3.6. kandidatas neturi būti ėjęs valstybės įmonės „Oro navigacija“ valdybos nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
3.7. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, kuri yra valstybės įmonės „Oro navigacija“ savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
3.8. kandidatas neturi būti 3 ar daugiau valstybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (priedas);
 2. Kandidato gyvenimo aprašymas;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 5. Motyvacinis laiškas;
 6. Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.
Kandidatas privalo nurodyti, į kurią kompetencijų sritį, nurodytą šio skelbimo 2.2.1 – 2.2.3 papunkčiuose, kandidatuoja.
Kandidatas gali kandidatuoti į kelias kompetencijų sritis, nurodytas šio skelbimo 2.2.1 – 2.2.3 papunkčiuose.

Kandidatai teikia dokumentus valstybės įmonei „Oro navigacija“ iki 2017 m. lapkričio 12 d.

Kandidatai dokumentus valstybės įmonei „Oro navigacija“ gali pateikti šiais būdais:

 1. Asmeniškai. Dokumentai priimami adresu Rodūnios kelias 2, 02188 Vilnius, darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.15 val. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 2. Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) adresu Rodūnios kelias 2, 02188 Vilnius. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 3. Elektroniniu paštu  enkiene.d@ans.lt  patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.


Kontaktinis asmuo – Personalo skyriaus viršininkė Dalia Enkienė, tel. 8 706 94 511, el. paštas  enkiene.d@ans.lt.

Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Vyresn. specialistas Vidmantas Bekarevičius, tel. 8 706 94 536, el. paštas  bekarevicius.v@ans.lt.

KANDIDATO PRAŠYMAS DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA (39,5 KB)


 Puslapis atnaujintas: 2017-11-03

Rekvizitai

 

 


 

 

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius 
Tel. +370 706 94 502, 
Faks. +370 706 94 522 
El. paštas info@ans.lt

 

    

Įmonės kodas - 210060460 
PVM mokėtojo kodas - LT100604610 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460